Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-3-Przedwkul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07

KU1_W09

KU1_U08

KU1_K04

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o instytucjach i podmiotach kultury w Polsce.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na przedsiębiorczość w procesie zarządzania kulturą

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na przedsiębiorczość w procesie zarządzania kulturą:

- Zarządzanie humanistyczne.

- Przedsiębiorczość w kulturze a doktryna kultury jako nienastawienia na zysk.

- Przedsiębiorczość jako umiejętność korzystania z pojawiających się sposobności w otoczeniu społeczno-ekonomicznym.

- Przedsiębiorczość jako proces (planowanie, pozyskiwanie funduszy, zarządzanie projektem, rozliczenie, kontrola, ewaluacja, wprowadzenie korekt wynikających z ewaluacji).

- Przedsiębiorczość w kulturze jako innowacyjność (ciągłe stwarzanie czegoś nowego).

- Przedsiębiorczość jako umiejętność koordynowania rzadkimi zasobami (kulturą, dziedzictwem, wiedzą i umiejętnościami ludzi kultury).

- Zarządzanie ryzykiem w kulturze.

- Przedsiębiorczość w kulturze jako element współegzystujcie z otoczeniem społeczno-ekonomicznym.

- Przedsiębiorczość w instytucjach kultury a przedsiębiorczość w sektorach kultury i kreatywnym.

Literatura:

1)

- Adorno T.W., Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

- Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

- Glinka B., Przedsiębiorczość i kultura, „Zarządzanie w Kulturze”, 2015, 16, z. 1, s.1-13.

- Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

- Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.

- Zarządzanie humanistyczne, pod. Red. B. Nierenberga, R. Batko, Ł. Sułkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

- Zarządzanie w sektorze kultury. Miedzy teorią a praktyką, pod. red. E. Kocój, J. Szulborskiej-Łukaszewicz, A. Kędziory, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

2) Czasopisma:

- „Zarządzanie w kulturze” https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

3) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym; materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- znać zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz przedsiębiorczości w kulturze i zarządzania kulturą. Rozumieć warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji kultury;

- znać najważniejsze pojęcia związane z zarządzaniem humanistycznym i przedsiębiorczością w kulturze;

- posiadać wiedzę o najważniejszych aktach prawnych rządzących funkcjonowaniem instytucji i organizacji kultury oraz rozumieć zasady etyczne, których niespostrzeganie wymagane jest w procesie zarządzania humanistycznego;

- potrafić planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie;

3 punkty ECTS

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

20 godzin - praca własna studenta (przygotowywanie prezentacji lub tekstu na wybrany temat, udział w konsultacjach, przygotowanie do tematu zajęć konwersatorium ).

20 godzin - samodzielna analiza materiałów źródłowych.

5 godzin - konsultacje

Suma godzin: 75 - 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim - 35 godz. (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące przedsiębiorczości w kulturze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat przedsiębiorczości; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką przedsiębiorczości w kulturze; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania kulturą; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)