Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-3-SemLic-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W02

KU1_W08

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U04

KU1_U05

KU1_K01

KU1_K04

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył II rok studiów licencjackich, przewidziany programem studiów.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej;

• przygotowanie studentów do udziału w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej,

• opanowanie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego oraz wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie zasad cytowania i umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne:

Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy licencjackiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Zakres tematyczny:

- szeroko pojęte zarządzanie kulturą

- budowanie wizerunku

- funkcjonowanie instytucji kultury

- zróżnicowany rozwój w kulturze

- przemysły kultury

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

2. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przygotowanie pracy licencjackiej opartej na wszechstronnej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa z charakterystyczną dlań wielodyscyplinarnością na podstawie umiejętności nabytych w czasie studiów w poczuciu odpowiedzialności za społeczne znaczenie pracy kulturoznawcy.

Efektami kształcenia jest to, że studentów, który ukończył seminarium:

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk hu- manistycznych w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotu badań kultu- roznawczych

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych

- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

- umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji

- samodzielnie formułuje problem badawczy oraz decyduje o doborze metod i narzędzi badawczych w zakresie kulturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- umie nazwać cele podejmowanego zadania oraz ocenić znaczenie i potrzebę zachowania właściwej kolejności wykonywania poszczególnych etapów realizacji zadań

1 semestr

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

2 semestr

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 60h (2 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę seminarium we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą od osoby prowadzącej seminarium).

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

1. Przygotowanie składowych pracy licencjackiej - 80%.

2.Obecność na zajęciach - 20%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej;

• przygotowanie studentów do udziału w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej,

• opanowanie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego oraz wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie zasad cytowania i umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne:

Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy licencjackiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Zakres tematyczny:

- szeroko pojęte zarządzanie kulturą

- budowanie wizerunku

- funkcjonowanie instytucji kultury

- zróżnicowany rozwój w kulturze

- przemysły kultury

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

2. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Dejneka, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka, Kama Pawlicka, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:rvGoOzAG4iIRjLUcE2-EL0MA5NcsnraNUKNQ5xCqtpw1@thread.tacv2/1677016558162?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 60h (2 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Robert Pawlik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:rvGoOzAG4iIRjLUcE2-EL0MA5NcsnraNUKNQ5xCqtpw1@thread.tacv2/1677016558162?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 60h (2 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)