Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-2-SemMgr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W01

KU2_W02

KU2_W05

KU2_W08

KU2_W09

KU2_W018


KU2_U01

KU2_U02

KU2_U03

KU2_U04

KU2_U05


KU2_K06

KU2_K07

KU2_K02

KU2_K08


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył I rok studiów magisterskich, przewidziany programem studiów.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• udział studenta w badaniach;

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych;

• sporządzanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej;

• nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego;

• opanowanie umiejętności wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie znajomości zasad cytowania;

• nabycie umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne: Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy magisterskiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

4. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przygotowanie pracy magisterskiej opartej na wszechstronnej i pogłębionej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa z charakterystyczną dlań wielodyscyplinarnością na podstawie umiejętności nabytych w czasie studiów w poczuciu odpowiedzialności za społeczne znaczenie pracy kulturoznawcy.

Efektami kształcenia jest to, że studentów, który ukończył seminarium:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej kulturoznawstwa, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w przyszłej działalności zawodowej,

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych w oparciu o ogólną metodologię nauk,

- zna gruntownie narzędzia metodologiczne oraz kategorie badawcze kulturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych,

- posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,

- posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa,

- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,

- Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postepowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową,

- umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- samodzielnie formułuje problem badawczy za podstawę przyjmując pogłębioną analizę prac innych autorów ora syntezę różnych idei i poglądów,

- potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

- ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego,

- ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie,

- jest aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury.

1 semestr

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

2 semestr

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej - 60h (2 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę seminarium we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą od osoby prowadzącej seminarium).

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd3517627e2c4337abb0b8a76f2c9319%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb464c1b-8861-491a-894c-76865fbebaea&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

KULTURA, POPKULTURA, KONTRKULTURA, ANTYKULTURA W DWUDZIESTYM I DWUDZIESTYM PIERWSZYM WIEKU

ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kulturowej, przemian obyczajów oraz teorii kultury

Literatura:

H. Arendt, Eichman w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1987

B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994.

Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008.

Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000.

Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, przeł. T. Kunz, Kraków 2009.

J. Benda, Zdrada klerków, w: "Krytyka Polityczna" 2002, nr 1.

H. Bereza, Związki naturalne, Warszawa 1972.M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.

J. Borejsza, Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Warszawa 2006.

I. Borkowski, Świt wolnego słowa: język propagandy politycznej 1981 – 1995, Wrocław 2003

T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet, Warszawa 1991.

J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003.

W. J. Burszta (i inni), Kontrkultura. Co nam zostało z tamtych lat, Wrocław 2005.

J. Chałasiński, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej.

P. Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009;

M. Czubaj, W stronę miejskiej utopii. Szkice o wyobraźni społecznej, Warszawa 2007.

K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Warszawa 2004.

M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka Wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996.

G. Gazda, Awangarda. Nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku, Łódź 1987.

O. y Gasset, Bunt mas, Warszawa 2008.

M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990 l

M. Głowiński, Marcowe gadanie, Warszawa 1991.

M. Głowiński, Rytuał i demagogia, Warszawa 1992.

T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001.

W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 2002.

A. Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Warszawa 2008; Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2008.

J. T. Gross, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów, Kraków 2001.

E. Hobsbawn, Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie, Warszawa 1999.

D. Dabert-Bakuła, Kino moralnego niepokoju, Poznań 2003.

E. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, przeł. P. Sadura, Warszawa 2008.

F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996.

J. T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.

U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Warszawa 2006.

M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.

M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007.

A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

S. Jaworski, Awangarda, Warszawa 1992.

J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000.

j. Jedlinki, Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym, Londyn 1993T.

V. Klemperer, LTI. Notatki filologa, Warszawa

B. Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holokaustu (1987-2003), Kraków 2013

E. Kuźma, Słownik biografii i idei, Szczecin 2016.

R. Luksemburg. Rewolucja. Rosja 1905 roku, Warszawa 2008.

T. Łubieński, Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków 1989.

M. Perrot (red.), Historia życia prywatnego. Od I wojny światowej do naszych czasów, Wrocław 2000.

L. Poliakov, Antysemityzm, t. 2 Epoka nauki, Kraków 2008

M. Zaremba. Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico, Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser, Małgorzata Wrześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)