Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-DyplKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja kulturalna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

KU1_W10


Umiejętności:

KU1_U10


Kompetencje społeczne:

KU1_K06Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dyplomacji publicznej, w tym szczególnie dyplomacji kulturalnej, rozumianej jako promocja Polski za granicą.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Student:

- zna podstawowe pojęcia (dyplomacja, dyplomacja publiczna, dyplomacja kulturalna), teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU1_W10);

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) (KU1_U10). Porównuje informacje dotyczące dyplomacji kulturalnej poszczególnych państw, porządkuje znalezione informacje źródłowe, opracowuje studium przypadku jako pracę zaliczeniowa;

- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia (zarządzanie kulturą) przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06) Dyskutuje, zachowuje otwartość na poglądy innych osób i narodów, wyciąga wnioski z analizowanych dokumentów źródłowych i omawianych studiów przypadków (projektów kulturalnych służących dyplomacji państw).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa przedmiotu jest sumą składającą się z aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej (tekstu lub prezentacji)

Na ocenę bardzo dobrą, student:

- zna wszystkie podstawowe pojęcia teorie i zasady postępowania z zakresu dyplomacji kulturalnej i potrafi podać przykłady dla każdego z nich(KU1_W10);

- potrafi samodzielnie i skutecznie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z zakresu dyplomacji kulturalnej wykorzystując wiedzę z zarządzania kulturą (KU1_U10).

- jest gotów do efektywnego zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych w ramach zajęć z dyplomacji kulturalnej przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06) .

Na ocenę dobrą: student

- zna większość podstawowych pojęć, teorii i zasad postępowania z zakresu dyplomacji kulturalnej i potrafi podać przykłady niektórych z nich (KU1_W10);

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z zakresu dyplomacji kulturalnej, wykorzystując wiedzę z zarządzania kulturą (KU1_U10).

- jest gotów do częściowego zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych w ramach zajęć z dyplomacji kulturalnej przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06) .

Na ocenę dostateczną: student:

- zna część podstawowych pojęć, teorii i zasad postępowania z zakresu dyplomacji kulturalnej (KU1_W10);

- potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania prostych informacji oraz wykorzystuje zdobyte kompetencje zawodowe z zakresu dyplomacji kulturalnej, (KU1_U10).

- jest w stopniu podstawowym gotów do zastosowania części wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć z dyplomacji kulturalnej przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06) .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziadowiec-Greganić, Piotr Majewski, Kama Pawlicka, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Joanna Dziadowiec-Greganić, Piotr Majewski, Kama Pawlicka
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15966
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dyplomacji publicznej, w tym szczególnie dyplomacji kulturalnej, rozumianej jako promocja Polski za granicą.

Literatura:

BIBLIOGRAFIA

B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. Przegląd Strategiczny, 1/ 2012

D. Fater, Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy, [w:] Acta Politica Polonica nr 1/2019 (47)

Haigh A., Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. C. Lewandowski, Wrocław 2001

P. Potoroczyn, Kto potrzebuje dyplomacji kulturalnej?, [w:] Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły promocja polski przez kulturę, Raport o Stanie Kultury MKiDN

A. Umińska-Woroniecka, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej?, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(4)/2016

P. Kieliszewski, M. Poprawski, Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania, [w:] Zarządzanie Publiczne Nr 3(9)/2009

A. Umińska-Woroniecka, Status prawny instytutów polskich, [w:] ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, No 3368, PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI LXXXVII WROCŁAW 2011

A. Woroniecka, Instytuty polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej, [w:] Dyplomacja i bezpieczeństwo, Nr 1(1)/2013

Langowska J., Dyplomacja kulturalna czy kulturowa – definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, Numer 21 (2/2018)

Cultural Diplomacy Dictionary, The Academy for Cultural Diplomacy, ed. Kishore Chakraborty, The Institute for Cultural Diplomacy 2013

S. Gawroński, Dyplomacja publiczna – komunikowanie międzynarodowe na usługach brandingu narodowego, [w:] Komunikacja społeczna, Nr 1/2012

T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 2008

J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Uniwersitas, Kraków 2012 (wybrane fragmenty)

STRONY:

www.culturaldiplomacy.org/

www.academy-for-cultural-diplomacy.de

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 h - udział w konwersatorium (obecność i aktywność)

20 h - przygotowanie tekstu lub prezentacji

20 h - samodzielna analiza materiałów źródłowych

5h - konsultacje


3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dyplomacji publicznej, w tym szczególnie dyplomacji kulturalnej, rozumianej jako promocja Polski za granicą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)