Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finansowanie w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-FinKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07

KU1_U06

KU1_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień, dotyczących finansowania działalności kulturalnej w Polsce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień, dotyczących finansowania działalności kulturalnej w Polsce w kontekście procesu zarządzania, na który składają się: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie.

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zasady i źródła finansowania działalności kulturalnej, w szczególności: finansowanie działalności z wykorzystaniem dotacji organizatorów, rządowych programów wieloletnich, Funduszu Promocji Kultury, grantów, funduszy europejskich i norweskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą, z uwzględnieniem zasad finansowania działalności kulturalnej. Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawno-finansowe funkcjonowania instytucji kultury.

Student potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie, w tym w kwestiach odnoszących się do finansowania działalności kulturalnej.

Student jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące finansowania w kulturze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką finansowania w kulturze; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat finansowania w kulturze; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną, opisując procesy i zjawiska związane z problematyką finansowania w kulturze; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat finansowania w kulturze; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-cvHGJRUf_V5IMmMgIqp4cDUpHgPfEsRWdhg3MKNa_s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=be72ec4d-2efe-487b-80c7-d23c21fcee65&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 90 h


Opis ECTS:

udział w zajęciach i aktywność - 45 h /1,5 ECTS

praca zaliczeniowa - 45 h /1,5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień, dotyczących finansowania działalności kulturalnej w Polsce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień, dotyczących finansowania działalności kulturalnej w Polsce w kontekście procesu zarządzania, na który składają się: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie.

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zasady i źródła finansowania działalności kulturalnej, w szczególności: finansowanie działalności z wykorzystaniem dotacji organizatorów, rządowych programów wieloletnich, Funduszu Promocji Kultury, grantów, funduszy europejskich i norweskich.

Literatura:

1) A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, Warszawa 2011.

2) D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2015.

3) K.D. Kopeć, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Kraków 2014.

4) W. Litwin, Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność muzeów. Poradnik, bdmw.

5) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, oprac. H. Wróblewska, Warszawa 2006.

6) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

7) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

8) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

9) J. Szulborska-Łukaszewicz, Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika, „Zarządzanie w Kulturze”, 2013, nr 14.

10) Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, red. A. Góral i in., Kraków 2015.

11) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)