Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-MarketKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07


-KU1_W15

-KU1_W16

-KU1_U04

-KU1_U05

-KU1_K02

-KU1_K03


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: wprowadzenie w problematykę marketingu, przedstawienie zasad orientacji marketingowej w instytucjach kultury, wyróżnienie i omówienie specyficznych cech działalności marketingowej na rynku kultury, zdefiniowanie marketingu strategicznego, analizy marketingowej budowanie marki, prezentacja i analiza konkretnych przykładów.

Pełny opis:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W07 - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą

-KU1_W15 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

-KU1_W16 - posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa

-KU1_U04 - potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

-KU1_U05 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

-KU1_K02 - zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

-KU1_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące marketingu w kulturze, ma uporządkowaną wiedzę; zna i rozumie mechanizmy i strategie, wykorzystywane w marketingu oraz pojawianie się tych zagadnień w sferze szeroko pojętej kultury.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące marketingu w kulturze, ma nieuporządkowaną wiedzę;

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu marketingu w kulturze, ma nieuporządkowaną wiedzę; pobieżnie zna i częściowo rozumie zagadnienia, związane z marketingiem w kulturze;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_wTp32wmI8IIxmEyJOqd2DWYW8KfQjZcRyMHIqPFfMc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=71648065-a964-41f7-81e7-289f3d9d93d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) obecność na zajęciach

2) aktywność na zajęciach

3) przygotowanie eseju lub prezentacji na zaliczenie

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)