Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania graficznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-PodProj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania graficznego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Student, w trakcie trwania konwersatorium, poznaje kolejne aspekty komunikacji wizualnej, rozpoczynając od jej podstawowych elementów (punktu, linii, kształtu, płaszczyzny); następnie prymarnych znaków (kwadratu, trójkąta, koła, strzały, krzyża); wreszcie zależności między nimi i zasad ich wiązania. Przyswojona ogólna wiedza w zakresie grafiki projektowej i kompleksowej natury znaku sygnetu, następnie utrwalana jest poprzez wdrażanie jej w proces twórczy: począwszy od etapu generowania pomysłu, projektowania, konsultowania, poprzez realizację, na prezentacji finalnego projektu kończąc. Student, w trakcie kolejnych faz opracowania konkretnego logo, posługuje się poznaną terminologią, uczy się poprawnie uzasadniać artystyczne wybory, oceniać własne i kolegów projekty oraz przewidywać praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy i projektowych umiejętności w planowanej aktywności zawodowej.

Pełny opis:

Współcześnie, żyjemy otoczeni znakami sygnetami, które są jedną z wielu form przekazu wizualnego, obok obrazów realistycznych, schematycznych, znaków symbolicznych, naukowych, sygnatur, emblematów, sygnałów i wreszcie samego pisma. Komunikacja przy udziale obrazu, analogicznie jak języka, polega na analizie, planowaniu, organizowaniu i rozwiązywaniu problemów. Dlatego, chcą skutecznie porozumiewać się przy użyciu tej formy wypowiedzi musimy ją poznać, potem nauczyć się jej zasad, po to by w efekcie ją zrozumieć. Student, w trakcie trwania konwersatorium, przyswaja wskazane wyżej etapy komunikacji wizualnej, rozpoczynając od przyswojenie jej podstawowych elementów (punktu, linii, kształtu, płaszczyzny); następnie prymarnych znaków (kwadratu, trójkąta, koła, strzały, krzyża); wreszcie zależności między nimi i zasad ich wiązania. Przyswojona ogólna wiedza w zakresie grafiki projektowej i kompleksowej natury znaku sygnetu, następnie utrwalana jest poprzez wdrażanie jej w proces twórczy: począwszy od etapu generowania pomysłu, projektowania, konsultowania, poprzez realizację, na prezentacji finalnego projektu kończąc. Student, w trakcie kolejnych faz opracowania konkretnego logo, posługuje się poznaną terminologią, uczy się poprawnie uzasadniać artystyczne wybory, oceniać własne i kolegów projekty oraz przewidywać praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy i projektowych umiejętności w planowanej aktywności zawodowej. Wskazane w opisie elementy komunikacji wizualnej przygotowują go do ich właściwego rozumienia, a z biegiem czasu również rozumienia przy udziale zmysłu wzroku. Albert Einstein stwierdził: "słowo pisane czy mówione, w ogóle język, zdaje się bez znaczenia w mechanizmie moich procesów myślowych. To obrazy, mniej lub bardziej klarowne, pojawiające się i łączące ze sobą na każde życzenie, stanowią zasadnicze elementy myślenia".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc konwersatorium:

Efekty przedmiotowe związane z KU1_W10 - zna podstawowe pojęcia i teorie z zakresu projektowania graficznego.

Efekty przedmiotowe związane z KU1_U10 - potrafi samodzielnie wykonać znak graficzny, wykorzystując wiedzę teoretyczną na temat procesu projektowania graficznego.

Efekty przedmiotowe związane z KU1_K06 - jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektowania graficznego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę:

5 - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu projektowania znaku graficzne; potrafi samodzielnie wykonać znak graficzny (w trzech jego wersjach), wykorzystując wiedzę teoretyczną na temat procesu projektowania graficznego; jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektowania graficznego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego;

4 - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu projektowania znaku graficzne; potrafi samodzielnie wykonać znak graficzny (w dwóch jego wersjach), wykorzystując wiedzę teoretyczną na temat procesu projektowania graficznego; nie jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektowania graficznego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego;

3 - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu projektowania znaku graficzne; potrafi samodzielnie wykonać znak graficzny (w jednej wersji), wykorzystując wiedzę teoretyczną na temat procesu projektowania graficznego; nie jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektowania graficznego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego;

2 – nie zna podstawowych pojęć i zasad z zakresu projektowania graficznego; nie potrafi samodzielnie wykonać znak graficzny; nie potrafi doskonalić kompetencji zawodowych; nie jest gotów do planowania swojej działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3 punkty (90 godz.)

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

konsultacje indywidualne - 10 godz.

lektura do zajęć - 20 godz.

przygotowanie trzech projektów - 30 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)