Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat krytyka teatralnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-WarKrytT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat krytyka teatralnego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa9BM5lXKuuClJuPt912KCh5BdysiYX8ggUbSRZH8CCk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=05cb2061-96f2-4778-84b0-e841a5f34c1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć umiejętność sporządzania wypowiedzi pisemnej, głównie w formie recenzji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów pisania recenzji teatralnych. Zajęcia poświęcone są teorii gatunku, elementom analizy spektaklu. Głównym trzonem zajęć jest praca nad powstającym tekstem recenzji ze spektaklu teatralnego.

Literatura:

A. Wanat, Pochwała teatru, Warszawa 1997.

J. Sieradzki, Widok przez scenę, Warszawa 2019.

J. Kopciński, Powrót “Dziadów”, Warszawa-Kraków 2016.

J. Majcherek, Niedoskładanka, Warszawa-Kraków 2016.

J. Kowalska, Spacer po barykadach, Warszawa-Kraków 2014.

J. Koenig, Kto ma mieć pomysły?, Warszawa-Kraków 2014.

Widowisko-teatr-dramat, red. E. Wąchocka, Katowice 2010.

Szkice o krytyce teatralnej, red. E. Udalska, Katowice 1981.

K. Kowalewicz, Teatr i odbiorca-przygotowanie do teorii odbioru dzieła teatralnego, Łódź 1993.

M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2005; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; T. Kowzan, O autonomiczności sztuki widowiskowej, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, t. II, Wrocław 2003; D. Ratajczak, Teatralność i sceniczność, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003, t. I; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze współczesnym oraz rozumie główne zjawiska w teatrze współczesnym,

Zna współczesne metody i sposoby analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, plastycznego i filmowego,

Zna podstawowe teorie, metody i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu literaturoznawczego,

Potrafi opracować wyniki własnych badań i wyrazić je w postaci wypowiedzi pisemnej oraz ustnej w języku polskim,

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry - student umie najpisać recenzję teatralną w dowolnym gatunku, zarówno prasową, branżową, jak i eseistyczną,

Dobry – student umie napisać recenzję prasową i branżową.

Dostateczny - student umie napisać recenzję prasową.

Niedostateczny – student nie umie napisać recenzji teatralnej.

Oceniane będzie zaangażowanie na zajęciach, jak również umiejętność pisania i oceniania innych tekstów.

OPIS ECTS.

30 godzin - udział w zajęciach

20 godzin - przygotowanie recenzji

25 godzin - lektura i analiza bibliografii

75 godzin: 30 godzin = 2 punkty ECTS

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Paweł Stangret
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa9BM5lXKuuClJuPt912KCh5BdysiYX8ggUbSRZH8CCk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=05cb2061-96f2-4778-84b0-e841a5f34c1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 60 h

Pisanie recenzji - 20 h

oglądanie spektakli 10 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć umiejętność sporządzania wypowiedzi pisemnej, głównie w formie recenzji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów pisania recenzji teatralnych. Zajęcia poświęcone są teorii gatunku, elementom analizy spektaklu. Głównym trzonem zajęć jest praca nad powstającym tekstem recenzji ze spektaklu teatralnego.

Literatura:

A. Wanat, Pochwała teatru, Warszawa 1997.

J. Sieradzki, Widok przez scenę, Warszawa 2019.

J. Kopciński, Powrót “Dziadów”, Warszawa-Kraków 2016.

J. Majcherek, Niedoskładanka, Warszawa-Kraków 2016.

J. Kowalska, Spacer po barykadach, Warszawa-Kraków 2014.

J. Koenig, Kto ma mieć pomysły?, Warszawa-Kraków 2014.

Widowisko-teatr-dramat, red. E. Wąchocka, Katowice 2010.

Szkice o krytyce teatralnej, red. E. Udalska, Katowice 1981.

K. Kowalewicz, Teatr i odbiorca-przygotowanie do teorii odbioru dzieła teatralnego, Łódź 1993.

M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2005; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; T. Kowzan, O autonomiczności sztuki widowiskowej, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, t. II, Wrocław 2003; D. Ratajczak, Teatralność i sceniczność, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003, t. I; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo zajęciach - 30 godzin

przygotowanie recenzji - 30 godzin

czytanie lektur - 30 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)