Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-ZarzInst
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

KU1_W10


Umiejętności:

KU1_U10


Kompetencje społeczne:

KU1_K06

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na zarządzanie instytucją kultury i projektem kulturalnym: aspektów prawnych, paradygmatów przywództwa, zarządzania zespołem, finansami , zbiorami (w muzeum), siedzibą, a także promocja, marketing, rozwój publiczności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Student:

- Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

- Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

- Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa przedmiotu jest sumą składającą się z aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej (tekstu lub prezentacji)

Na ocenę bardzo dobrą, student:

- Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia. (KU1_W10)

- Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia. (KU1_U10)

- Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06)

Na ocenę dobrą: student

- Zna większość podstawowych pojęć, teorii i zasad postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia. (KU1_W10)

- Potrafi samodzielnie organizować w zarysie proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia. (KU1_U10)

- Jest gotów do zastosowania w stopniu wystarczającym wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06)

Na ocenę dostateczną: student:

- Zna część podstawowych pojęć, teorii i zasad postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia. (KU1_W10)

- Potrafi organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując choć w minimalnym stopniu wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia. (KU1_U10)

- Jest gotów do zastosowania podstawowej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego. (KU1_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Grzonkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 h - udział w konwersatorium (obecność i aktywność)

20 h - przygotowanie tekstu lub prezentacji

25 h - samodzielna analiza materiałów źródłowych

10 h - samodzielne przygotowywanie się do zajeć

5h - konsultacje


3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na zarządzanie instytucją kultury i projektem kulturalnym: aspektów prawnych, paradygmatów przywództwa, zarządzania zespołem, finansami , zbiorami (w muzeum), siedzibą, a także promocja, marketing, rozwój publiczności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)