Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design w kulturze - promocja i percepcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-DesKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Design w kulturze - promocja i percepcja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7c8c789aba754c058c1e52c8df783280%40thread.tacv2/conversations?groupId=a7a4ef59-42e3-4d11-abc3-d8b15671832c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje zjawiska związane z promocją i percepcją

wzornictwa w kulturze takie jak reklama, środki wizualne, media społecznościowe, film.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7c8c789aba754c058c1e52c8df783280%40thread.tacv2/conversations?groupId=a7a4ef59-42e3-4d11-abc3-d8b15671832c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje zjawiska związane z promocją i percepcją

wzornictwa w kulturze. Student poznaje zjawiska percepcji kolorów oraz

układu w projektowaniu graficznym. Poruszone zostaną zagadnienia

spójności w budowaniu wizerunku za pomocą grafiki oraz 7 punktów odbioru

komunikatu. Kurs prezentuje również kwestie związane z promocją designu

3D w mediach społecznościowych oraz jego roli w kreowaniu wizerunku.

Omówione zostaną zagadnienia stylizacji za pomocą wzornictwa i jej

udział w komercjalizacji kultury wzornictwa. Przedmiot porusza globalnie

zagadnienia z kręgu kultury designu zarówno 2D jak i 3D. Za przykłady posłużą kanały social media, kampanie marketingowe i branding firm oraz pojawianie się wzornictwa w stylizacjach, sesjach zdjęciowych oraz filmach i serialach.

Literatura:

A. Benedikt, Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

J. P. Jones, Jak działa reklama? Gdańsk 2004.

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, Arkady: Warszawa 2015.

Irma Kozina, Polski Design, SBM: Katowice 2014.

UZUPEŁNIAJĄCO WE FRAGMENTACH

O. C. Ferrell, M. D. Hartline, Marketing Strategies, Mason 2008

D. Power, J. Jansson, Constructing brands from the outside? Brand channels, cyclical cluster and global circuits [w:] Brands and Branding Geographies, red. A. Pike, Chaltenham 2011, s. 158-162.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W09 Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i

zasady postępowania zgodnie z obszarem badań teorii i krytyki designu

realizowanego w ramach modułu kształcenia.

KU2_U08 Potrafi samodzielnie planować i realizować proces

dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a

także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego

modułu kształcenia w zakresie wzornictwa

KU2_K05 Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych

podczas realizacji modułu design przy

planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej,

odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się

szeroko rozumianym interesem publicznym.

OPIS ECTS - 3 ECTS = 90h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach

Obecność na zajęciach (3 nieobecności)

Zaliczenie ustne

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące promocji designu, ma uporządkowaną wiedzę; zna i rozumie mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące promocji designu, ma nieuporządkowaną wiedzę; zna i w większości rozumie mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury..

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu promocji designu, ma nieuporządkowaną wiedzę; pobieżnie zna i częściowo rozumie mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury..

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu promocji designu, brakuje mu podstaw by określić mechanizmy i strategie marketingowe oraz pojawianie się wzornictwa w sferze szeroko pojętej kultury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)