Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-JReklam
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język reklamy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W10

KU2_U08

KU2_K05

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone językowi reklamy, służą kształceniu u studentów umiejętności opisu, analizy i krytycznej oceny języka przekazów reklamowych.

W trakcie zajęć studenci:

- poszerzają wiedzę o strukturze języka polskiego;

- rozwijają znajomość słownictwa opisującego, waloryzującego i oceniającego;

- pogłębiają znajomość własnego języka w zakresie elastyczności morfologicznej polszczyzny;

- uczą się opisywać i analizować elementy językowe w przekazach reklamowych;

- poszerzają wiedzę o mechanizmach perswazji językowej i manipulacji;

- rozwijają kreatywność językową podczas analizy kształtu językowego przekazów reklamowych oraz prób tworzenia własnych tekstów o charakterze reklamowym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie KU2_W10: Student zna pojęcia związane z analizą językową i strukturą języka polskiego.

W zakresie KU2_U08: Student potrafi dokonać opisu i analizy języka przekazu reklamowego.

W zakresie KU2_K05: Student ma świadomość roli przekazów reklamowych i ich języka w przestrzeni społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają zajęcia na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy zaliczeniowej w formie analizy wybranego językowego przekazu reklamowego.

Na ocenę bdb student samodzielnie i umiejętnie analizuje język przekazu reklamowego.

Na ocenę dobrą student poprawnie analizuje język przekazu reklamowego.

Na ocenę dst student analizuje język przekazu reklamowego korzystając z pomocy innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Karolczuk, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS

udział w zajęciach - 1 pkt

przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz jej prezentacja - 2 pktTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)