Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa w praktyce zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-KomMie
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa w praktyce zawodowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U05

KU2_K02


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi praktykami funkcjonowania w środowisku biznesowym, składającym się z przedstawicieli wielu kultur. Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi znaczeniami i różnicami w rozumieniu symboli kulturowych, wykorzystywanych w praktyce zawodowej, mających wpływ na jakość komunikacji w zespole interdyscyplinarnym i międzynarodowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom cech wspólnych i różnic w funkcjonowaniu w biznesowym środowisku międzynarodowym, wynikających ze specyfiki działania samego przedsiębiorstwa/firmy, jak i z określonych determinant kulturowych reprezentowanych przez poszczególnych przedstawicieli określonych kultur, będących pracownikami jednej firmy.

W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Określenie, czym są relacje kulturowe i od czego zależy ich jakość

2. Stereotypy i uprzedzenia a komunikacja w firmie

3. Wartości kulturowe a funkcjonowanie firmy międzynarodowej

4. Zarządzanie wielokulturowością w firmie

Literatura:

1. Danuta Glondys, Małgorzata Bednarczyk, Komunikacje międzykulturowa, albo lepiej nie wychodź z domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020

2. Jerzy Mikułowski- Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999

3. red. Urszula Kusiło, Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007

https://www.ejournals.eu/pliki/art/11141/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student:

- Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania dotyczące komunikacji międzykulturowej w środowisku biznesowym (KU2_W09);

-jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej i komunikacji międzykulturowej w pracy (KU2_K02)

-potrafi zainicjować i prowadzić debatę na tematy z zakresu komunikacji międzykulturowej i odnosząc się do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych (KU2_U05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące.

Bdb: Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania dotyczące komunikacji międzykulturowej w środowisku biznesowym; jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej i komunikacji międzykulturowej w pracy; potrafi zainicjować i prowadzić debatę na tematy z zakresu komunikacji międzykulturowej i odnosząc się do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych

Db: zna w dobrym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania dotyczące komunikacji międzykulturowej w środowisku biznesowym; jest gotów w satysfakcjonującym stopniu do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej i komunikacji międzykulturowej w pracy; potrafi, przy wsparciu, zainicjować i prowadzić debatę na tematy z zakresu komunikacji międzykulturowej i odnosząc się do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych

Dst: Zna w niewielkim stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania dotyczące komunikacji międzykulturowej w środowisku biznesowym; jest dostatecznie gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej i komunikacji międzykulturowej w pracy; nie potrafi samodzielnie w pełni zainicjować i prowadzić debatę na tematy z zakresu komunikacji międzykulturowej i odnosząc się do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych

Ndst: nie opanował wiedzy i umiejętności opisanych w przedmiotowych efektach uczenia się

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

15h- udział w zajęciach

30h- przygotowanie się do zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi praktykami funkcjonowania w środowisku biznesowym, składającym się z przedstawicieli wielu kultur. Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi znaczeniami i różnicami w rozumieniu symboli kulturowych, wykorzystywanych w praktyce zawodowej, mających wpływ na jakość komunikacji w zespole interdyscyplinarnym i międzynarodowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi praktykami funkcjonowania w środowisku biznesowym, składającym się z przedstawicieli wielu kultur. Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi znaczeniami i różnicami w rozumieniu symboli kulturowych, wykorzystywanych w praktyce zawodowej, mających wpływ na jakość komunikacji w zespole interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Celem zajęć jest przybliżenie studentom cech wspólnych i różnic w funkcjonowaniu w biznesowym środowisku międzynarodowym, wynikających ze specyfiki działania samego przedsiębiorstwa/firmy, jak i z określonych determinant kulturowych reprezentowanych przez poszczególnych przedstawicieli określonych kultur, będących pracownikami jednej firmy.

W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Określenie, czym są relacje kulturowe i od czego zależy ich jakość

2. Stereotypy i uprzedzenia a komunikacja w firmie

3. Wartości kulturowe a funkcjonowanie firmy międzynarodowej

4. Zarządzanie wielokulturowością w firmie

Literatura:

1. Sowa-Behtane E., Relacje międzykulturowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016

2. Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007

3.Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)