Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzykulturowe wymiary twórczości artystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-MWyTAr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzykulturowe wymiary twórczości artystycznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza i interpretacja współczesnych praktyk artystycznych przede wszystkim o charakterze audiowizualnym, w których dochodzi do głosu problem komunikacji międzykulturowej: określania tożsamości kulturowej, translacji, fuzji, akulturacji, apropriacji treści kulturowych pochodzących z innego kręgu językowego i cywilizacyjnego.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza i interpretacja współczesnych praktyk artystycznych przede wszystkim o charakterze audiowizualnym, w których dochodzi do głosu problem komunikacji międzykulturowej: określania tożsamości kulturowej, translacji, fuzji, akulturacji, apropriacji treści kulturowych pochodzących z innego kręgu językowego i cywilizacyjnego. W jaki sposób określone doświadczenie historyczne, społeczne, religijne związane jednocześnie z pewnym kręgiem czy wzorem kulturowym może być transkrybowane w języku artystycznym, adresowanym do odbiorców spoza tego kręgu? W jakim stopniu język sztuki zależy od normy kulturowej? Czym jest uniwersalność języka sztuki? Czym jest obcość kulturowa w sztuce? Czy istnieje i jak się przejawia tożsamość kulturowa sztuki określonego obszaru językowego, geograficznego itd.? W jaki sposób sztuka uczestniczy w budowaniu dyskursu tożsamości/różnicy kulturowej? Czym jest marketing wizerunku kulturowego w sztuce? Jak stereotyp kulturowy staje się towarem artystycznym? Czy sztuka i jej instytucje są narzędziem polityki kulturowej?

Literatura:

1. Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni. Rozdziały: Stereotypy narodowe a pojęcie tożsamości zbiorowej i Tożsamość jednostki a identyfikacja narodowa i przyswojenie kultury narodowej. Warszawa 2012, ss. 89-112.

2. Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Podrozdział: Etniczność. Warszawa 2009, ss. 379-388.

3. Wojciech Burszta, Międzykulturowość – znamię czasów oraz Od wielokulturowości do międzykulturowości, z monokulturą w tle. W: Kultura Współczesna 2/2008.

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z dnia 10 grudnia 1948. http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

5. Ruth Benedict: Istota społeczeństwa, oraz: Jednostka i wzór kultury, w: taż: Wzory kultury, Warszawa 2008, s. 318-347, 348-378.

6. Claude Levi-Strauss, Rasa i historia. w: Rasa a nauka, Warszawa 1961, s. 123-180.

7. Claude Levi-Strauss, Rasa i kultura, w: tenże: Spojrzenie z oddali, Warszawa 1993, s. 21-54.

8. Claude Levi-Strauss, J.J. Rousseau, twórca nauk humanistycznych, Twórczość 6/1984.

9. Jonathan Lear, Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego. Warszawa 2013, ss. 3-56.

10. Pier Paolo Pasolini: Po ludobójstwie. Rozdziały: "Akulturacja i akulturacja", "Ludobójstwo" oraz "Młodzi nieszczęśliwcy". Warszawa 2012.

11. Edward W. Said, Wprowadzenie, w: tenże: Orientalizm, Warszawa 1991, s. 23-57.

12. Alain Finkielkraut: Wspaniałomyślna zdrada, oraz W stronę społeczeństwa wielokulturowego. W: tenże: Porażka myślenia, Warszawa 1992, s. 55-88, 91-110.

13. Zygmunt Bauman, Studium przypadku z zakresu socjologii asymilacji: w pułapce wieloznaczności. W: tenże: Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995, s. 143-215.

14. Aleksander Hertz, W służbie kultury polskiej, w: tenże: Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988, s. 271-298.

15. Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008 (rozdz. Cywilizacja uniwersalna: modernizacja i westernizacja, s. 77-115; Zachód, cywilizacje i Cywilizacja, s. 531-569).

16. Gordon Mathews, Supermarket kultury, Warszawa 2005 (rozdz. O znaczeniach kultury, s. 20-45; Poszukiwanie ojczyzny w supermarkecie kultury, s. 238-266, 274-281).

17. Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2010 (rozdz. 19, Semiotyka strukturalna, s. 188-207).

18. Alicja Helman, Kino na pograniczu kultur. W: Kultura współczesna 2/2011.

19. Tadeusz Lubelski, Nasza komedia narodowa, w: Kino polskie jako kino narodowe. Pod red. Tadeusza Lubelskiego i Macieja Stroińskiego, Kraków 2009, s. 205-232.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: obecność na zajęciach, praca roczna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)