Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca animatora w grupach wielokulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-PrAnim
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca animatora w grupach wielokulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Pełny opis:

Warsztat przygotowujący do podjęcia samodzielnych działań animacyjnych w zakresie pracy w grupach wielokulturowych. Poznanie zasad pracy w grupach wielokulturowych, komunikacji międzykulturowej i empatycznej. Poznanie technik pracy z grupą i tworzenia warsztatów tematycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W09

Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

KU2_U08

Potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także inspirować i organizować

proces uczenia się innych osób, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

KU2_K05

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko

rozumianym interesem publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

A. Aktywność na zajęciach (branie udziału w ćwiczeniach i dyskusjach).

B. Lektura zalecanych tekstów.

C. Obecność na zajęciach. Można opuścić w semestrze jedne w trakcie semestru. Każda następna nieobecność wiąże się z przygotowaniem referatu na wskazany przez wykładowcę temat. Maksymalnie można opuścić troje zajęć.

D. Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować miniesej "Moja wizja pracy w grupie wielokulturowej i scenariusz zajęć na wybrany przez siebie temat.

Zasady obliczenia oceny z przedmiotu:

Praca zaliczeniowa – maksymalna ocena: 4

Aktywność na zajęciach: +0,5-1

Maksymalnie jedna nieobecność na zajęciach: +0,5

Dodatkowe wystąpienia i prace, które nie dotyczą odrabiania nieobecności: +0,5

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Miłko, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt. ECTS - uczestnictwo w zajęciach.

1 pkt. ECTS - lektura i przygotowanie do zajęć.

1 pkt. ECTS - przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)