Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR, promocja, kształtowanie wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-PRpromksz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PR, promocja, kształtowanie wizerunku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA KU2_W05, KU2_W08, KU2_W09 UMIEJĘTNOŚCI: KU2_U01, KU2_U02, KU2_U05 KOMPETENCJE SPOŁECZNE KU2_K04, KU2_K05, KU2_K08z symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Omawiana na zajęciach problematyka koncentrować się będzie się wokół kilku zagadnień kluczowych, tzn.:

Istota PR (historia, rozwój)

PR a reklama, promocja i marketing – podobieństwa, różnice

PR węwnętrzny (budowanie pozytywnych relacji z klientem węwnętrznym poprzez wykorzystanie m.in.: intranetu, biuletynów wewnętrznych, organizację eventów) (2h)

PR zewnętrzny (strategie wyróżnienia firmy/instytucji z otoczenia konkurencyjnego)

Media jako ważne narzędzie każdej strategii PR (notatki prasowe, organizacja spotkań z dziennikarzami) (2h)

PR kryzysowy

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Bizesu jako nowe zadanie PR – (np. wspomaganie lokalnej społeczności jako działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu)

PR on-line (działania PR-owe na forach internetowych, blogach)

Symulacja pracy działu komunikacji, PR w firmie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

KU2_W05 - zna gruntownie narzędzia metodologiczne oraz kategorie badawcze kulturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

KU2_W08 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

KU2_W09 - posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

KU2_U02 - Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postepowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową

KU2_U05 - samodzielnie formułuje problem badawczy za podstawę przyjmując pogłębioną analizę prac innych autorów ora syntezę różnych idei i poglądów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KU2_K04 - student umie nazwać cele podejmowanego zadania oraz ocenić znaczenie i potrzebę zachowania właściwej kolejności wykonywania poszczególnych etapów realizacji zadań

KU2_K05 - student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego

KU2_K08 - student jest aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągnięte zostaną takimi metodami jak: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczeniami praktycznymi: grupowa realizacja projektu, studium przypadku, a zweryfikowane zostaną podczas publicznej (przed innymi studentami uczęszczajacymi na zajecia) prezentacji projektu pracy grupy. Wyniki pracy grupy przedstawione podczas prezentacji poddane zostaną analizie i dyskusji seminaryjnej.

Warunki zaliczenia. Oprócz obecności na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności) i zapoznania się z zalecaną, ustaloną na zajęciach literaturą - ocena końcowa jest sumaryczną oceną prowadzącego zajęcia wszystkich zadań wykonanych przez grupę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

5 godz. – przygotowanie do ćwiczeń (napisanie, redagowanie kilku tekstów o charakterze PR)

10 godz. – przygotowanie się w grupie do publicznej prezentacji projektu na zajęciach

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)