Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-2-MarKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

-KU1_W07 - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą


-KU1_W15 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

-KU1_W16 - posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa

-KU1_U04 - potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

-KU1_U05 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

-KU1_K02 - zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

-KU1_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: wprowadzenie w problematykę marketingu, przedstawienie zasad orientacji marketingowej w instytucjach kultury, wyróżnienie i omówienie specyficznych cech działalności marketingowej na rynku kultury, zdefiniowanie marketingu strategicznego, analizy marketingowej budowanie marki, prezentacja i analiza konkretnych przykładów.

Pełny opis:

Na zajęciach student zdobywa wiedzę z zakresu szeroko pojętego marketingu w kulturze oraz różnic między marketingiem kultury a marketingiem stosowanym na rynku biznesowym; podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze strategie marketingowe oraz narzędzia marketingowe wykorzystywane na rynku kultury; zdefiniowane zostaną m.in.: pojęcie marketingu mix. analizy marketingowej, komunikacji marketingowej, marketingu relacji, budowania wizerunku; omówione zostaną przykłady zastosowania instrumentów marketingu przez polskie instytucje kultury.

Literatura:

Kotler O. (1999), Kotler o marketing, Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Kotler O. (2005), Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań.

Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.

Podstawka K. (1997), Marketing praktyczny, Kluczowe elementy, Promar, Rzeszów.

Hagoort G. (1998) Przedsiębiorczość w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Drucker P.(2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.

Ollins W.(2010), Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa

Hereźniak M (2010), Marka narodowa, PWE, Warszawa

Zarządzanie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t.IV

Nowacka A., Nowacki R., Podstawy marketingu, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2009

Dussel M., Marketing w praktyce, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009

Stawarz, Content marketing po polsku, PWN, 2017

J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy, Onepress, 2013

P. Tkaczyk, Zakamarki marki, Wydawnictwo Helion, 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po semestrze zajęć:

- Ma szczegółową wiedzę na temat wykorzystania narzędzi marketingowych na rynku kultury;

- Posiada znajomość narzędzi, potrzebnych do przygotowania kampanii promocyjnych, wizerunkowych, społecznych etc.

- Potrafi pracować w zespole osób, które mają przeanalizować studium przypadku lub przygotować autorski grupowy projekt, wnosząc swój wkład do realizowanego zadania;

4 punkty ECTS

60 h 2 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

30 h 1 ECTS - praca własna studenta (przygotowywanie prezentacji na wybrany temat, udział w konsultacjach, aktywny udział podczas zajęć)

30 h 1 ECTS- przygotowanie projektów zaliczeniowych

suma 120h = 4 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)