Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-HisFil
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F-spec1_W05

F-spec1_W18

F-spec1_U03

F-spec1_K04

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii polskiego kina od jego początków do końca lat 90-tych. Zajmować się będziemy nurtami, kierunkami i szkołami, które kształtowały polskie kino.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będziemy przyglądać się nurtom, kierunkom i szkołom polskiego kina. Śledzić będziemy konteksty, które wpływały na kształt filmowych wypowiedzi. Twórczość poszczególnych autorów traktować będziemy z jednej strony jako twórczość autorską, a z drugiej będziemy zwracać uwagę na cechy wspólne, które wpływały na określony kształt wypowiedzi całych pokoleń.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza: zna na poziomie podstawowym terminologie nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu; zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz warsztat krytyka filmowego

umiejętności: umie, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobyć informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej

kompetencje społeczne: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)