Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-MedSpol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media i społeczeństwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZK-spec1_W01


ZK-spec1_W02


ZK-spec1_U01


ZK-spec1_U02


ZK-spec1_K01

Skrócony opis:

Wszechobecność mediów oraz ich często kontrowersyjna rola w kształtowaniu postaw społecznych stawiają przed badaczami mediów oraz ich użytkownikami konieczność dokonania wnikliwej analizy wielu koncepcji teoretycznych (od diachronicznej analizy zachodzących na przestrzeni kilkudziesięciu lat przemian rynku medialnego do dzisiejszych koncepcji komunikacyjnych i informatycznych społeczeństw sieci). Celem zajęć jest podjęcie dyskusji na temat licznych czynników wywierających wpływ na konkretne medium i jego rolę w społeczeństwie w danym okresie, jak również dogłębna analiza psychologicznych aspektów wpływu mediów na jednostki.

Podczas zajęć poznamy nie tylko specyfikę wybranych mediów, ale również tego, jak je badać.

Pełny opis:

1/ Wprowadzenie

2/ Historia „starych” mediów: radio

-/ Radio bęben plemienny

-/ Audialna teleobecność

3/ Historia „starych” mediów

-/ Wtórna oralność

-/ Odmasowione środki przekazu

-/ Elektroniczna wioska

-/ Życie codzienne z telewizorem – rozdział 2.

4/ Przemysł kulturalny

-/ Przemysł kulturalny

-/ Masowy odbiorca

5/ Czy nowe media są nowe? Cechy nowych mediów

6/ Nowe media – czynnik kształtujący czy kształtowany?

7/ Życie codzienne w cyberprzestrzeni – cz. 1.

8/ Życie codzienne w cyberprzestrzeni – cz. 2.

9/ Etnografia mediów

-/ Życie codzienne z telewizorem – rozdział 1.

10/ Etnografia mediów

-/ Życie codzienne z telewizorem – rozdział 3.

11/ Etnografia mediów

-/ Życie codzienne z telewizorem – rozdział 4.

12/ Projekt badawczy

13/ Projekt badawczy

14/ Projekt badawczy

Literatura:

1/ Alvin Toffler, Elektroniczna wioska,

2/ Alvin Toffler, Odmasowione środki przekazu,

3/ Marshall Macluchan, Radio bęben plemienny,

4/ Marshall Macluchan, Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy,

5/ Walter J. Ong, Wtórna oralność,

6/ M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem - wybrane fragmenty,

7/ Dialektyka oświecenia - wybrane fragmenty,

8/ M Lister, Nowe media. Wprowadzenie - wybrane fragmenty.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ZK-spec1_W01

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności kulturalnej, w tym wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do zarządzania tymi organizacjami.

ZK-spec1_W02

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami kultury, mediami oraz projektami kulturalnymi zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej.

ZK-spec1_U01

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim

ZK-spec1_U02

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach menedżera kultury w wybranej sferze działalności kulturalnej

ZK-spec1_K01

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się

Nakład pracy studenta:

OPIS ECTS - 2 pkt

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 10h

Konsultacje - 5h

Przygotowanie pracy końcowej - 10h

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zostaną osiagnięte z wykorzystaniem takich metod jak:

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne (realizacja projektu, stadium przypadku). Efekty zweryfikowane zostaną podczas dyskusji on-line dotyczącej uzyskanych wyników oraz poprzez realizację zadań wskazanych na platformie Moodle.

Warunki zaliczenia.


Oprócz obecności na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności) i zapoznania się z zalecaną, ustaloną na zajęciach literaturą - ocena końcowa jest sumaryczną oceną prowadzącego zajęcia wszystkich zadań wykonanych w ramach zajęć - zadania zadawane są poprzez platformę Moodle, tam również studenci i studentki zamieszczają cząstkowe wyniki swoich badań.

METODY OCENY w odniesieniu do realizacji EK:

Zaliczenie na ocenę - obecność (maks. dwie nieobecności nieusprawiedliwione), aktywność na zajęciach, udział w projekcie badawczym.

Kryteria oceniania w odniesieniu do poszczególnych EK:

ZK-spec1_W01

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności kulturalnej, w tym wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do zarządzania tymi organizacjami.

- na ocenę 2 (ndst.) - nie ma uporządkowanej wiedzy dotyczącej ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności kulturalnej, w tym wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do zarządzania tymi organizacjami.

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności kulturalnej, w tym wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do zarządzania tymi organizacjami.

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności kulturalnej, w tym wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do zarządzania tymi organizacjami.

- na ocenę 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności kulturalnej, w tym wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do zarządzania tymi organizacjami.

ZK-spec1_W02

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami kultury, mediami oraz projektami kulturalnymi zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej.

- na ocenę 2 (ndst.) - nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie zarządzania instytucjami kultury, mediami oraz projektami kulturalnymi zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej.

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami kultury, mediami oraz projektami kulturalnymi zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej.

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami kultury, mediami oraz projektami kulturalnymi zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej.

- na ocenę 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami kultury, mediami oraz projektami kulturalnymi zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej.

ZK-spec1_U01

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim

- na ocenę 2 (ndst.) - nie ma umiejętności merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim

- na ocenę 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim

ZK-spec1_U02

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach menedżera kultury w wybranej sferze działalności kulturalnej

- na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach menedżera kultury w wybranej sferze działalności kulturalnej

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach menedżera kultury w wybranej sferze działalności kulturalnej

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach menedżera kultury w wybranej sferze działalności kulturalnej

- na ocenę 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach menedżera kultury w wybranej sferze działalności kulturalnej

ZK-spec1_K01

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się

- na ocenę 2 (ndst.) - nie ma świadomości interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się

- na ocenę 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)