Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-OchZarz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat metod i mechanizmów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, zasad finansowania projektów, zasad dokumentowania, inwentaryzacji i konserwacji zabytków, zapoznanie z problematyką dotycząca muzealnictwa oraz strat wojennych i powojennych kradzieży i zniszczeń oraz odzyskiwania dzieł sztuki.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i zarządzania nim - w przeszłości (starożytnictwo, pamiątki przeszłości) i współcześnie (dziedzictwo materialne i niematerialne, dziedzictwo naturalne).

2. Muzea:

a) geneza i rozwój muzealnictwa europejskiego i w tym - polskiego,

b) zadania współczesnych muzeów,

c) wyzwania stojące przed współczesnymi muzeami (udział w edukacji społecznej, muzea a społeczność lokalna, miejsce muzeów w schemacie spędzania wolnego czasu, finansowanie muzeów).

3. Ochrona zabytków:

a) przed rokiem 1918,

b) niszczenie i działania zmierzające do ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w latach II wojny światowej (1939-1945),

c) okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,

d) okres po 1989 oraz sytuacja aktualna.

4. Ochrona polskiego dziedzictwa za granicą oraz restytucja strat wojennych i powojennych:

a) prace dokumentacyjne i konserwatorskie w Państwach byłego ZSRR, polskie instytucje emigracyjne,

b) działalność restytucyjna (w tym: prace dokumentacyjne i rewindykacyjne po Traktacie Ryskim (1921), dokumentacja strat wojennych podczas II wojny światowej, restytucja dóbr kultury w czasach PRL oraz po 1989 r.).

5. Współczesny system ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i zarządzanie nim:

a) system prawny: akty prawne polskie i międzynarodowe, dokumenty UNESCO,

b) urzędy (rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), instytucje eksperckie podległe i nadzorowane przez MKiDN, stowarzyszenia,

c) system finansowania,

d) wyzwania.

Literatura:

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

Clair J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.

Majewski P., "Czas końca, czas początku. Architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939-1956, Warszawa 2018.

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

Muzeum sztuki. Antologia, red. Popczyk M., Kraków 2005.

Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Gniezno 2010.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, red. Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A., Kraków 2016.

Pasierb J., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 2001.

Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości, red. Manikowska E., Jamski P., Warszawa 2010.

Pomian Krzysztof., Zbieracze i osobliwości, Lublin 2011.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.

Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym. Poradnik, Warszaw 2015, https://www.nid.pl/pl/Wydawnictwa/inne%20wydawnictwa/Managing%20Cultural%20WH_PL%20(3).pdf

Czasopisma:

"Cenne, Bezcenne, Utracone", http://cennebezcenne.pl/

"Muzealnictwo", https://muzealnictworocznik.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)