Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-Ochrona
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W17

KU1_U16

KU1_K11


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat metod i mechanizmów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą, zasad finansowania projektów, dotyczących dokumentowania, inwentaryzacji i konserwacji zabytków, zapoznanie z problematyką, dotyczącą muzealnictwa oraz strat wojennych i powojennych.

Pełny opis:

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim jako zadanie państwa i jego instytucji:

a) system prawny (Konstytucja RP; ustawodawstwo, odnoszące się do archiwów, muzeów, bibliotek, tzw. miejsc pamięci, ochrony zabytków, w tym - postulowane projekty zmian w tym zakresie);

b) kompetencje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz instytucji kultury, podległych i nadzorowanych przez w/w Ministerstwo, zajmujących się ochroną dziedzictwa (organizacja, struktura);

c) źródła finansowania (system podatkowy a budżet państwa, z uwzględnieniem obywatelskiej świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego; współczesne formy mecenatu państwa: dotacje bieżące i inwestycyjne MKiDN oraz innych centralnych organów administracji rządowej, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury - Programy Ministra KiDN, z uwzględnieniem reguł tzw. pomocy publicznej oraz wspierania NGOS'; finansowanie ze źródeł samorządu terytorialnego; finansowanie ze źródeł tzw. europejskich; inne źródła finansowania, w tym granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju);

d) stan i postulowany model finansowania (stała dotacja organizatora, granty zewnętrzne, dochody własne z uwzględnieniem zasady "nienastawienia na osiąganie zysku"

2. Ochrona zabytków:

a) przed rokiem 1918;

b) opieka nad zabytkami w okresie II Rzeczypospolitej (1918-39);

c) destrukcja polskiego dziedzictwa kulturowego w latach II wojny światowej (1939-1945);

d) okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

e) okres po 1989 r. oraz sytuacja aktualna.

3. Muzea:

a) geneza i rozwój muzealnictwa europejskiego, w tym - polskiego;

b) kluczowe problemy współczesnego muzealnictwa (w tym: muzea tzw. narracyjne).

4. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego zagranicą oraz restytucja strat wojennych i powojennych:

a) prace dokumentacyjne i konserwatorskie w państwach byłego ZSRS, polskie instytucje emigracyjne;

b) działalność restytucyjna (w tym: prace dokumentacyjne i rewindykacje po Traktacie Ryskim (1921), dokumentacja strat wojennych podczas II wojny światowej, restytucja dóbr kultury w czasach PRL oraz po roku 1989).

Literatura:

Literatura (wybór):

Clair J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009;

Kowalski W., Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury, Warszawa 1994;

Majewski P., Czas końca, czas początku. Architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 - 1956, Warszawa 2018;

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006;

Muzeum sztuki. Antologia, red. Popczyk M., Kraków 2005;

Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Gniezno 2010;

Pasierb J., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 2001;

Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości, red. Manikowska E., Jamski P., Warszawa 2010;

Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Lublin 2001;

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001;

Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.

ponadto:

czasopismo "Cenne, Bezcenne, Utracone";

czasopismo "Załącznik Kulturoznawczy";

rocznik "Muzealnictwo".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ZK-spec1_W04 - Ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym (KU1_W17).

ZK-spec1_U01 - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim (KU1_U16).

ZK-spec1_U02 - Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach menedżera kultury w wybranej sferze działalności kulturalnej (KU1_U16).

ZK-spec1_K01 - Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciągłego uczenia się.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 30h

- czytanie lektur - 15h

- przygotowanie prezentacji/pracy zaliczeniowej - 15h

- konsultacje z prowadzącym - 5h

65/25 = 2,5 p. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji ukazującej problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego na wybranym przykładzie lub przygotowanie pracy pisemnej o objętości max. 10 stron, gdzie 1 strona = 1800 znaków ze spacjami.

Obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo.

Metody:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny)

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny)

Kryteria

Na ocenę BDB (5) – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w odniesieniu do zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii kulturoznawczych na rozwój instytucji, sprawujących opiekę nad dziedzictwem kulturowym, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Na ocenę DB (4) – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w odniesieniu do zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną. Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowując dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Na ocenę DST (3) – student identyfikuje metody badawcze stosowane w odniesieniu do zagadnień ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, podejmuje próby samodzielnego wnioskowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Piotr Jakubowski
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

5. Podstawowe pojęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i zarządzania nim - w przeszłości (starożytnictwo, pamiątki przeszłości) i współcześnie (dziedzictwa materialne i niematerialne, dziedzictwo naturalne, konserwacja, restauracja, restytucja, translokacja).

Literatura:

Ponadto:

- Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

- Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, pod red. Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A., Kraków 2016.

-Rymaszewski B., Polska Ochrona Zabytków, Warszawa 2005.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

- Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym. Poradnik, Warszawa 2015 https://www.nid.pl/pl/Wydawnictwa/inne%20wydawnictwa/Managing%20Cultural%20WH_PL%20(3).pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)