Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania graficznego (projekty analogowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-ProjGra
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania graficznego (projekty analogowe)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W17

KU1_U16

KU1_K11Skrócony opis:

Student, w trakcie trwania konwersatorium, poznaje kolejne aspekty komunikacji wizualnej, rozpoczynając od jej podstawowych elementów (punktu, linii, kształtu, płaszczyzny); następnie prymarnych znaków (kwadratu, trójkąta, koła, strzały, krzyża); wreszcie zależności między nimi i zasad ich wiązania. Przyswojona ogólna wiedza w zakresie grafiki projektowej i kompleksowej natury znaku sygnetu, następnie utrwalana jest poprzez wdrażanie jej w proces twórczy: począwszy od etapu generowania pomysłu, projektowania, konsultowania, poprzez realizację, na prezentacji finalnego projektu kończąc. Student, w trakcie kolejnych faz opracowania konkretnego logo, posługuje się poznaną terminologią, uczy się poprawnie uzasadniać artystyczne wybory, oceniać własne i kolegów projekty oraz przewidywać praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy i projektowych umiejętności w planowanej aktywności zawodowej.

Pełny opis:

Współcześnie, żyjemy otoczeni znakami sygnetami, które są jedną z wielu form przekazu wizualnego, obok obrazów realistycznych, schematycznych, znaków symbolicznych, naukowych, sygnatur, emblematów, sygnałów i wreszcie samego pisma. Komunikacja przy udziale obrazu, analogicznie jak języka, polega na analizie, planowaniu, organizowaniu i rozwiązywaniu problemów. Dlatego, chcą skutecznie porozumiewać się przy użyciu tej formy wypowiedzi musimy ją poznać, potem nauczyć się jej zasad, po to by w efekcie ją zrozumieć. Student, w trakcie trwania konwersatorium, przyswaja wskazane wyżej etapy komunikacji wizualnej, rozpoczynając od przyswojenie jej podstawowych elementów (punktu, linii, kształtu, płaszczyzny); następnie prymarnych znaków (kwadratu, trójkąta, koła, strzały, krzyża); wreszcie zależności między nimi i zasad ich wiązania. Przyswojona ogólna wiedza w zakresie grafiki projektowej i kompleksowej natury znaku sygnetu, następnie utrwalana jest poprzez wdrażanie jej w proces twórczy: począwszy od etapu generowania pomysłu, projektowania, konsultowania, poprzez realizację, na prezentacji finalnego projektu kończąc. Student, w trakcie kolejnych faz opracowania konkretnego logo, posługuje się poznaną terminologią, uczy się poprawnie uzasadniać artystyczne wybory, oceniać własne i kolegów projekty oraz przewidywać praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy i projektowych umiejętności w planowanej aktywności zawodowej. Wskazane w opisie elementy komunikacji wizualnej przygotowują go do ich właściwego rozumienia, a z biegiem czasu również rozumienia przy udziale zmysłu wzroku. Albert Einstein stwierdził: "słowo pisane czy mówione, w ogóle język, zdaje się bez znaczenia w mechanizmie moich procesów myślowych. To obrazy, mniej lub bardziej klarowne, pojawiające się i łączące ze sobą na każde życzenie, stanowią zasadnicze elementy myślenia".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc konwersatorium:

MK-spec1_W03 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie wiedzy KU1_W17) - ma podstawową wiedzę na temat sposobów przygotowania różnych rodzajów analogowych projektów graficznych w zgodzie z wymogami typografii i infoestetyki, zorientowaną na zastosowanie w praktyce;

MK-spec1_U02 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie umiejętności KU1_U16) - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do działań praktycznych i analityczno-interpretacyjnych w wybranej sferze działalności kulturalnej związanej z przekazami medialnymi i szeroko pojętymi mediami (także artystycznymi);

MK-spec1_K01 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie kompetencji społecznych KU1_K11) - ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy o mediach, rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym przez korzystanie z różnorodnych mediów (także artystycznych) i różnych obiegów kultury.

ECTS - 3 punkty (90 godz.)

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

konsultacje indywidualne - 10 godz.

lektura do zajęć - 20 godz.

przygotowanie trzech projektów - 30 godz.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)