Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy warsztatu dziennikarskiego (z elementami kultury języka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-WarDzie
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy warsztatu dziennikarskiego (z elementami kultury języka)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_W14


KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03


KU1_K03

KU1_K04


Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami dziennikarskimi, zdobędą umiejętność samodzielnego tworzenia informacji prasowych, nauczą się, w jaki sposób dokonywać selekcji materiału

Student przystępujący do zajęć powinien mieć pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej. Powinien też interesować się otaczającym go światem.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami dziennikarskimi, zdobędą umiejętność samodzielnego tworzenia informacji prasowych, nauczą się, w jaki sposób dokonywać selekcji materiału, które informacje uznać za istotne, a z których zrezygnować. Poznają różnicę między stylem informacyjnym a publicystycznym oraz – wynikające z tego – różne konwencje konstruowania tekstów. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Analiza tekstów prasowych, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Duża część zajęć poświęcona będzie na analizę tekstów własnych studentów oraz dyskusję nad nimi.

Literatura:

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po semestrze zajęć:

EK1 - wymienia metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

EK2 - opisuje zasady postępowania w zakresie prawa

ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

EK3 - potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

EK4 - umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

E$5 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

EK6 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

EK7- umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

2 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów informacyjnych, zbieranie materiałów dziennikarskich etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

- zaliczenie adiustacji językowo-stylistycznej na ocenę pozytywną.

Każdą nadliczbową nieobecność należy zaliczyć, przygotowując samodzielnie krótki dziennikarski tekst informacyjny na dowolny temat lub tworząc / dopracowując któryś z tekstów tworzonych podczas zajęć.

Nie otrzyma zaliczenia przedmiotu osoba, która:

- dopuściła się plagiatu,

- nie pojawiła się na zajęciach przynajmniej 8 razy w semestrze,

- nie dopełniła innych obowiązków.

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

- wymienia wszystkie metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- szczegółowo opisuje zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie bardzo dobrze pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie bardzo dobrze dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- bardzo sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie bardzo dobrze pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie bardzo dobrze określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

- wymienia liczne metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- dość szczegółowo opisuje zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie dobrze pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie dobrze dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie dobrze pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie dobrze określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

- wymienia podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- opisuje podstawowe zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie dostatecznie pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie dostatecznie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- dość sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie dostatecznie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie dostatecznie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli:

- nie potrafi wymienić podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- nie potrafi opisać podstawowych zasad postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- nie umie pozyskiwać informacji z różnorodnych źródeł,

- nie umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizy i oceny pozyskanej informacji,

- nie umie selekcjonować i wykorzystać zdobytych informacji, nie potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- nie umie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- nie umie określić warunków oraz znaczenia praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)