Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do filmu dokumentalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-WpFilDo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filmu dokumentalnego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F-spec1_W05

F-spec1_W18

F-spec1_U03

F-spec1_K04

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego, jego odmianami, językiem, tematyką a także przybliżenie najważniejszych kierunków rozwoju poprzez wspólną analizę i interpretację wybranych utworów dokumentalnych wybitnych twórców, w świetle dostępnych dyskursów filmoznawczych.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego, jego odmianami, językiem, tematyką a także przybliżenie najważniejszych kierunków rozwoju poprzez wspólną analizę i interpretację wybranych utworów dokumentalnych wybitnych twórców, w świetle dostępnych dyskursów filmoznawczych. Te założenia realizować będziemy przyglądając się bliżej następującym zagadnieniom:

1. pierwsze doświadczenia filmowe: widzowie oglądają samych siebie

2. dokument w dobie kina niemego ("Człowiek z kamerą", reż. Dz. Wiertow)

3-4 definicja kina dokumentalnego (wybrane dokumenty K. Kieślowskiego)

5. "Czarna seria" - przestrzeń źródłowa polskiego dokumentu (wybrane filmy)

6. narracja w filmie dokumentalnym ("Cienka niebieska linia" reż. E. Morris)

7-8. rewolucja w dokumentalizmie - kino bezpośrednie i cinema-verite

9-10. formy kategorialne, formy retoryczne filmu dokumentalnego

11. kino dokumentalne w czasach cyfrowej rewolucji

12-13. czas i przestrzeń w filmie dokumentalnym (Inferno, reż. W. Herzog, Królik po berlińsku, reż. B. Konopka)

14. między dokumentem a fabułą (mockumentary)

15. między dokumentem a animacją

Literatura:

1. S.C. Bernard, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, Warszawa 2011

2. Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014, pod red. M. Hendrykowskiej, Poznań 2018

3. M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004

4. M. Przylipiak, Kino bezpośrednie 1960-1963, Gdańs 2007

5. K. Karabasz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979

6. K. Karabasz, Bez fikcji, Warszawa 1985

7. K. Karabasz, Odczytać czas, Łódź 2009

8. K. Kieślowski, O sobie, Warszawa 1997

9. D. Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2008

10. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

11. Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska, T Baldziński, D. Dłużniewska-Urban, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Werner, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza: zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu dokumentalnego, zna współczesne metody analizy i interpretacji filmu dokumentalnego oraz warsztat krytyka filmowego

umiejętności: umie, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, zdobyć informacje naukowe z obszaru sztuki filmowej

kompetencji społecznych: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)