Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-II-2-AnFilm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja filmowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05

FP2_W19

FP2_U11

FP2_K02

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi trendami w polskiej animacji XX i XXI wieku a także z podstawowymi definicjami, technikami i środkami wyrazu filmu animowanego. Na zajęciach studenci oglądają i analizują filmy animowane a następnie poddają je analizie. Silnie uwzględniany jest kontekst historyczny oraz otoczenie społeczno-kulrturowo-polityczne polskiej animacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS 2 (?)

30 h - obecność i aktywność

15 h prezentacja

15 h - esej

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu studiowanej specjalizacji. Zna współczesne metody analizy dzieł. posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Potrafi pracować w grupie i przejmować w niej różne role.

F-spec1_W05

F-spec1_U03

1) ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki filmu animowanego, jego odrębności na tle innych rodzajów filmowych, wieloznaczności definicyjnej.

2) Zna rodzaje i podstawowe techniki filmu animowanego, ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat historii polskiego filmu animowanego.

3) umie kierując się uwagami wykładowcy zdobywać informacje z zakresu filmu animowanego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)