Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-II-2-Kompet
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU02_W03

KU2_W17

KU2_U01

KU2_W19

KU02_U18

Skrócony opis:

Poruszanie się w świecie polskich instytucji kultury. Jak się komunikować z otoczeniem społecznym, kulturowym, instytucjonalnym? Zajęcia mają pomóc studentom w zdobyciu tych umiejętności.

Pełny opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do poruszania się w świecie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i organów państwa odpowiedzialnych za prowadzenie polityki kulturalnej. Mają również wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne dotyczące komunikacji z tymi instytucjami. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu kompetencji miękkich, w tym zwłaszcza szeroko rozumianej komunikacji. Niektóre z omawianych kompetencji miękkich, niezbędnych do swobodnego poruszania się w przemysłach kreatywnych, będą rozwijane w czasie I i II semestru tych zajęć, a inne - podczas innych zajęć specjalizacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU02_W03

zna na poziomie rozszerzonym terminologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i specjalizacji

KU2_W17

ma uporządkowaną i rozbudowana wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

KU2_U01

potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu

KU2_W19

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu specjalizacji

KU02_U18

umie przygotować różne typy prac pisemnych o szczegółowych zagadnieniach z zakresu kulturoznawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę ndst: nie spełnia wymagań na ocenę dst

na ocenę dst: ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji kultury, w sposób podstawowy posługuje się terminologią, potrafi na poziomie podstawowym korzystać z różnych źródeł wiedzy; wyniki własnej wiedzy potrafi przedstawić w formie ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym;

na ocenę db: ma zadowalającą wiedzę na temat funkcjonowania instytucji kultury, w sposób właściwy posługuje się terminologią, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy; wyniki własnej wiedzy potrafi przedstawić w formie ustnej i pisemnej na poziomie zadowalającym;

na ocenę bdb: ma dobrą orientację w życiu kulturalnym Polski, dobrze orientuje się w systemie instytucjonalnym polskiej kultury, bardzo sprawnie potrafi posługiwać się różnymi źródłami wiedzy, wyniki swojej pracy potrafi przekazać na wysokim poziomie w formie ustnej i pisemnej, rozumie znaczenie kompetencji miękkich i rozwija je na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)