Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka wiedzy o filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-1-2-PropWiFil
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka wiedzy o filmie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów kształcenia:

KU1_WO3

KU1_WO6

KU1_W19

KU1_UO2

KU1_U16

KU1_KO9

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest omówienie najważniejszych zagadnień z historii i teorii oraz z zakresu filmowych środków stylistycznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest omówienie najważniejszych zagadnień z historii i teorii oraz z zakresu filmowych środków stylistycznych. Po odbyciu kursu student powinien znać podstawowe kategorie stosowane w badaniach nad filmem, znać przedstawicieli głównych nurtów w historii filmu oraz ich dzieła. Student powinien rozumieć różnice pomiędzy teoretycznym, analitycznym i historycznym dyskursem o filmie. Zajęcia mają przede wszystkim charakter teoretyczny i metodologiczny, niemniej prowadzący kładzie również duży nacisk na zapoznanie studentów z najważniejszymi filmami w historii kina.

Literatura:

1. D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2011

2. A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2007

3. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

4. Historia kina. Tom 1. Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

5. Historia kina. Tom 2. Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

6. Kwartalnik Filmowy (wybrane tomy)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

1. student zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i filmoznawstwa,

2. posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii filmu i nauki o filmie,

3. zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego,

4. umie dokonać krytycznej analizy jakości źródeł informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanych informacji na gruncie filmoznawstwa,

5.potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi w zakresie wiedzy o filmie, by przeprowadzić analizę i interpretacje dzieła filmowego w celu odsłonięcia jego różnych kulturowych znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kuturowym,

6. jest świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego oraz umie wskazać miejsce kina i filmu w życiu społecznym

Opis ECTS - 2 pkt

- udział w zajęciach - 30

- przygotowanie do wykładu 10

- czas na napisanie eseju - 15

Metody i kryteria oceniania:

Ad efekt 1.

- ocena ndst. - nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie terminologii i metodologii badań nad filmem

- ocena dst. - częściowo ma uporządkowaną wiedzę w zakresie terminologii i metodologii badań nad filmem

- ocena db. - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie terminologii i metodologii badań nad filmem i potrafi wykorzystać ja do analizy tekstów filmowych

- ocena bdb. - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie terminologii i metodologii badań nad filmem i potrafi wykorzystać ja do pogłębionej i wieloaspektowej analizy tekstów filmowych

Ad efekt 2.

- ocena ndst. - nie posiada uporządkowanej wiedzy ogólnej z zakresu filmoznawstwa

- ocena dst. - posiada słabo uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie filmoznawstwa

- ocena db. - posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie filmoznawstwa

- ocena bdb. - posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie filmoznawstwa

Ad efekt 3.

- ocena ndst. - nie potrafi dokonać krytycznej analizy jakości źródeł informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanych informacji na gruncie filmoznawstwa,

- ocena dst. - słabo dokonać krytycznej analizy jakości źródeł informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanych informacji n gruncie filmoznawstwa,

- ocena db. - dobrze potrafi dokonać krytycznej analizy jakości źródeł informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanych informacji na gruncie filmoznawstwa,

- ocena bdb. - bardzo bobrze potrafi dokonać krytycznej analizy jakości źródeł informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanych informacji na gruncie filmoznawstwa,

Ad efekt 4.

- ocena ndst. - nie potrafi samodzielnie formułować problemów badawczych oraz decydować o doborze metod i narzędzi badawczych na gruncie nauki o filmie oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,

- ocena dst. - słabo potrafi formułować problemy badawcze oraz decydować o doborze metod i narzędzi badawczych na gruncie nauki o filmie oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,

- ocena db. - dobrze potrafi formułować problemy badawcze oraz decydować o doborze metod i narzędzi badawczych na gruncie nauki o filmie oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,

- ocena bdb. - bardzo dobrze potrafi formułować problemy badawcze oraz decydować o doborze metod i narzędzi badawczych na gruncie nauki o filmie oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,

Ad efektu 5.

- ocena ndst. - nie ma świadomości uczestniczenia i krytycznej oceny bieżącego życia kulturalnego, nie potrafi wskazać miejsca kina i filmu w życiu społeczny

- ocena dst. - ma ograniczoną świadomość uczestniczenia w bieżącym życiu kulturalnym, znajduje podstawowe argumenty do przedstawienia krytycznej oceny życia kulturalnego, potrafi wskazać miejsce kina i filmu w życiu społecznym

- ocena db. - ma obszerną świadomość uczestniczenia w bieżącym życiu kulturalnym, znajduje przekonujące argumenty do przedstawienia krytycznej oceny życia kulturalnego, potrafi wskazać miejsce kina i filmu w życiu społecznym na przestrzeni czasu

- ocena bdb. - ma pełną świadomość uczestniczenia w bieżącym życiu kulturalnym, znajduje przekonujące argumenty do przedstawienia krytycznej oceny życia społecznego oraz potrafi je merytorycznie udowodnić, potrafi wskazać miejsce kina w życiu społecznym na przestrzeni czasu, dokonuje w tym zakresie porównań i analiz

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)