Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-HiKuoSrdO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury od średniowiecza do oświecenia-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W03

KU1_U01

KU1-U06

KU1_K01ol

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza o kulturze europejskiej do końca XVIII wieku obowiązkowa dla absolwentów szkół średnich (wg postawy programowej); ogólna orientacja w tradycjach kulturowych, artystycznych i literackich. Wskazana znajomość historii do końca XVIII w., wybranych zagadnień z filozofii.

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: wiedza o kulturze europejskiej do końca XVIII wieku obowiązkowa dla absolwentów szkół średnich (wg postawy programowej); ogólna orientacja w tradycjach kulturowych, artystycznych i literackich. Wskazana znajomość historii do końca XVIII w., wybranych zagadnień z filozofii.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi dziełami kultury, sztuki, literatury od początku średniowiecza do oświecenia; nabycie umiejętności ich analizy; doskonalenie kompetencji w zakresie rozumienia procesów rozwoju kultury i sztuki.

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury od początku średniowiecza do końca XVIII wieku. Obejmuje zagadnienia z zakresu literatury, sztuki, filozofii, nauki, umieszczając je w kontekście historycznym, religijnym, politycznym. Ma też na celu kształtowanie umiejętności analizy dzieł kultury, rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki, wreszcie uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji danej epoki, mającej swe blaski i cienie. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna analiza tekstów źródłowych oraz dzieł sztuki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt KU1_W01

- student definiuje metody badawcze z zakresu kulturoznawstwa, nazywa epoki i prądy estetyczne

Efekt KU1_W03

- student rozróżnia poszczególne epoki i ich przedstawicieli

KU1_U01

- student analizuje i krytycznie ocenia źródła dotyczące kultury danej epoki

KU1-U06

- student potrafi przedstawić argumenty dotyczące określonych zjawisk w danej epoce

KU1_K01

- student potrafi odnosić posiadaną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Efekt KU1_W01

- na ocenę bardzo dobrą student samodzielnie definiuje wszystkie metody badawcze z zakresu kulturoznawstwa, nazywa wszystkie epoki i prądy kulturowe

- na ocenę dobrą student definiuje większość metod badawczych z zakresu kulturoznawstwa, nazywa epoki i prądy kulturowe

- na ocenę dostaeczną student definiuje zaledwie kilka metod badawczych z zakresu kulturoznawstwa, nazywa epoki i prądy kulturowe

Efekt KU1_W03

- na ocenę bardzo dobrą student rozróżnia wszystkie epoki i ich przedstawicieli

- na ocenę dobrą student rozróżnia epoki i większość ich przedstawicieli

- na ocenę dostateczną student rozróżnia epoki i zaledwie niektórych ich przedstawicieli

Efekt KU1_U01

- na ocenę bardzo dobrą student analizuje i krytycznie ocenia wszystkie źródła dotyczące kultury danej epoki

- na ocenę dobrą student analizuje i krytycznie ocenia większość źródeł dotyczących kultury danej epoki

- na ocenę dostateczną student analizuje i krytycznie ocenia zaledwie niektóre źródła dotyczące kultury danej epoki

Efekt KU1-U06

- na ocenę bardzo dobrą student potrafi przedstawić wszystkie argumenty dotyczące określonych zjawisk w danej epoce

- na ocenę dobrą student potrafi przedstawić większość argumentów dotyczące określonych zjawisk w danej epoce

- na ocenę dostateczną student potrafi przedstawić zaledwie niektóre argumenty dotyczące określonych zjawisk w danej epoce

Efekt KU1_K01

- na ocenę bardzo dobrą student potrafi odnosić całą posiadaną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

- na ocenę dobrą student potrafi odnosić posiadaną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

- na ocenę dostateczną student potrafi odnosić zaledwie niektóre elementy wiedzy z zakresu kulturoznawstwa do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - uczestniczenie w wykładzie

25 godzin - przygotowanie się do egzaminu (lektura lektur i opanowanie pamięciowe materiału historyczno-kulturowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury, sztuki, literatury od początku średniowiecza do oświecenia. Ma też na celu kształtowanie umiejętności ich analizy oraz rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki.

Pełny opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury od początku średniowiecza do końca XVIII wieku. Obejmuje zagadnienia z zakresu literatury, sztuki, filozofii, nauki, umieszczając je w kontekście historycznym, religijnym, politycznym. Ma też na celu kształtowanie umiejętności analizy dzieł kultury, rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki, wreszcie uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji danej epoki, mającej swe blaski i cienie. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna analiza tekstów źródłowych oraz dzieł sztuki. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (udział we wspólnej krytycznej analizie wybranych tekstów i dzieł sztuki) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Trzy tomy Wojciecha Lipońskiego wydane w serii „Dzieje Kultur” w Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie:

- "Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze", 2020.

- "Dzieje kultury europejskiej. Renesans", 2021.

- "Dzieje kultury europejskiej. Barok – Oświecenie", 2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - uczestniczenie w wykładzie

25 godzin - przygotowanie się do egzaminu (lektura lektur i opanowanie pamięciowe materiału historyczno-kulturowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury, sztuki, literatury od początku średniowiecza do oświecenia. Ma też na celu kształtowanie umiejętności ich analizy oraz rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki.

Pełny opis:

Wykład dotyczy poznania najważniejszych dzieł kultury od początku średniowiecza do końca XVIII wieku. Obejmuje zagadnienia z zakresu literatury, sztuki, filozofii, nauki, umieszczając je w kontekście historycznym, religijnym, politycznym. Ma też na celu kształtowanie umiejętności analizy dzieł kultury, rozumienie procesów rozwoju kultury i sztuki, wreszcie uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji danej epoki, mającej swe blaski i cienie. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna analiza tekstów źródłowych oraz dzieł sztuki. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (udział we wspólnej krytycznej analizie wybranych tekstów i dzieł sztuki) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Trzy tomy Wojciecha Lipońskiego wydane w serii „Dzieje Kultur” w Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie:

- "Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze", 2020.

- "Dzieje kultury europejskiej. Renesans", 2021.

- "Dzieje kultury europejskiej. Barok – Oświecenie'...

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)