Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-HistFilc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

1. Filozofia jako miłość mądrości: Arystoteles – Metafizyka (ks. I); Platon – Obrona Sokratesa.

2. Filozofia Platona – mierzenie się z wiecznością i nieśmiertelnością – Platon Fedon; Arystoteles i propozycja życia szczęśliwego – Arystoteles Etyka Nikomachejska (ks. I i II).

3. Św. Augustyn – Wyznania (ks. X i XI); Św. Tomasz z Akwinu – Summa teologii (fragmenty „Traktatu o Bogu” – kwestia 2 oraz „Traktatu o człowieku” – kwestia 75).

4. Człowiek kowalem własnego losu, czyli renesansowy humanizm – Pico della Mirandola – Mowa o godności człowieka; Myślenie jako źródło podmiotowości - Kartezjusz – Medytacje o pierwszej filozofii.

5. Moralność zracjonalizowana – Immanuel Kant – Uzasadnienie metafizyki moralności; Społeczeństwo zracjonalizowane – Jan Jakub Rousseau – Umowa społeczna.

6. Jakie są źródła kultury, religii i moralności - Fryderyk Nietzsche – Z genealogii moralności.

7. Fenomenologia jako filozofia a problem nauki – Edmund Husserl – Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia.

8. Człowiek wobec kultury – Ernst Cassirer – Esej o człowieku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie testu sprawdzającego znajomość przeczytanych lektur (przeprowadzony na ostatnich zajęciach – 13.06.2020)

2. Przygotowanie opracowania jednej z lektur z ćwiczeń (na ostatnie zajęcia – 13.06.2020)

W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia zajęć, zmieniony został także sposób zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie nastąpi na podstawie oceny z opracowania jednej z lektur z ćwiczeń, a test sprawdzający zostanie zrealizowany przez u-mail.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)