Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-HistFilc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

1. Filozofia jako miłość mądrości: Arystoteles – Metafizyka (ks. I); Platon – Obrona Sokratesa.

2. Filozofia Platona – mierzenie się z wiecznością i nieśmiertelnością – Platon Fedon; Arystoteles i propozycja życia szczęśliwego – Arystoteles Etyka Nikomachejska (ks. I i II).

3. Św. Augustyn – Wyznania (ks. X i XI); Św. Tomasz z Akwinu – Summa teologii (fragmenty „Traktatu o Bogu” – kwestia 2 oraz „Traktatu o człowieku” – kwestia 75).

4. Człowiek kowalem własnego losu, czyli renesansowy humanizm – Pico della Mirandola – Mowa o godności człowieka; Myślenie jako źródło podmiotowości - Kartezjusz – Medytacje o pierwszej filozofii.

5. Moralność zracjonalizowana – Immanuel Kant – Uzasadnienie metafizyki moralności; Społeczeństwo zracjonalizowane – Jan Jakub Rousseau – Umowa społeczna.

6. Jakie są źródła kultury, religii i moralności - Fryderyk Nietzsche – Z genealogii moralności.

7. Fenomenologia jako filozofia a problem nauki – Edmund Husserl – Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia.

8. Człowiek wobec kultury – Ernst Cassirer – Esej o człowieku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie testu sprawdzającego znajomość przeczytanych lektur (przeprowadzony na ostatnich zajęciach – 13.06.2020)

2. Przygotowanie opracowania jednej z lektur z ćwiczeń (na ostatnie zajęcia – 13.06.2020)

W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia zajęć, zmieniony został także sposób zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie nastąpi na podstawie oceny z opracowania jednej z lektur z ćwiczeń, a test sprawdzający zostanie zrealizowany przez u-mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Bogumiła Sulich, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlik, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)