Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-InKuEdAn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07

KU1_U01

KU1_K03

KU1_K04

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w szeroko pojęte funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce. Zajęcia poświęcone będą także zagadnieniom, związanym z edukacją i animacją kulturalną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W07 - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą;

KU1_U01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

KU1_K03 - samodzielnie formułuje problem badawczy oraz decyduje o doborze metod i narzędzi badawczych w zakresie kulturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

KU1_K04 - potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej

w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie

kulturoznawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące funkcjonowania instytucji kultury, ma uporządkowaną wiedzę w tej dziedzinie;

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące funkcjonowania instytucji kultury, ma nieuporządkowaną wiedzę w tej dziedzinie;

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, ma nieuporządkowaną wiedzę;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1) obecność na zajęciach

2) aktywność na zajęciach

3) przygotowanie eseju lub prezentacji na zaliczenie

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Darmowy podręcznik w sieci: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

Allen J., Organizacja imprez, International Publishing Service, 2006.

Raporty o stanie kultury http://kongreskultury.pl (różne branże)

Rynek fonograficzny: http://issuu.com/polmic_pl/docs/raport_rynek fonograficzny Taniec: http://www.kongrestanca.pl/pl/materialy

Muzyka, taniec: Instytut Muzyki i Tańca, materiały: http://imit.org.pl/pl/materialy.html

Letnie Festiwale muzyczne, http://nck.pl/media/attachments/318176/letnie_festiwale_muzyczne_-_raport_medialny_-_1_czerwca_-_15_sierpnia_2015.pdf

Digitalizacja, http://nck.pl/baza-badan/318051-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce/ Sztuka: marka artystyczna http://nck.pl/baza-badan/318015-marka-artystyczna-jako-fenomen-spoleczny-tworzenie-zroznicowanie-i-role-marek-artystycznych-we-wspolczesnej-polsce/

Kondycja sztuk wizualnych: http://nck.pl/polskie/317376-2016-kondycja-sztuk-wizualnych-percepcja-i-spoleczny-obieg-sztuki-wspolczesnej-w-polsce/

Rynek wydawniczy: http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/RYNEK_KSIKI_W_POLSCE_2013.pdf i http://nck.pl/polskie/317290-2016-rynek-ksiazki-w-polsce/

Moda: J. Tkaczyk, Rynek mody w Polsce, http://www.slideshare.net/jtkaczyk/raport-moda i http://rynkologia.pl/artykuly-info/varia/raport-rynek-mody-w-polsce/

Film: www.sfp.org.pl – dział: BAZA WIEDZY (produkcja, finansowanie, dystrybucja, promocja itd.)

Pozostałe http://nck.pl/baza-badan/

L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

M. Komorowska, L. Rybotycka, Animator przewodnikiem po sztuce i życiu, [w:] Sztuka i dorastanie dziecka, (red.) M. Tyszkowa, Warszawa-Poznań 1981.

B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3

1 = 30h uczestnictwo w zajęciach


1 = 30h aktywność na zajęciach


1 = 30h przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)