Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje i media kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-InstMed-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i media kultury współczesnej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

KU1_W07

KU1_W15

KU1_W16


UMIEJĘTNOŚCI

KU1_U02


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KU1_K01

KU1_K02

KU1_K09

Skrócony opis:

Zajęcia służą poznaniu i zrozumieniu treści przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania, finansowania oraz zarządzania instytucjami kultury i mediów w Polsce.

Pełny opis:

Student ma nabyć wiedzę o zasadach funkcjonowania, finansowania i zarządzania instytucjami kultury oraz przepisach prawnych dotyczących instytucji kultury i współczesnych mediów a także umiejętności korzystania z obowiązujących przepisów i ich interpretacji. Istotnym elementem nabytej wiedzy i umiejętności ma być znajomość Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

KU1_W07

1. Wymienia i charakteryzuje poszczególne instytucje i przemysły kultury w Polsce

KU1_W15

1. Zna podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce

KU1_W16

1. Ma świadomość różnorodności współczesnego życia kulturalnego w Polsce

UMIEJĘTNOŚCI

KU1_U02

1. Zna podstawy organizacyjno-prawne działania instytucji kultury w Polsce i potrafi je interpretować

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KU1_K01

1. Ma świadomość swojej wiedzy i możliwości jej wykorzystania w przyszłości

KU1_K02

1. Umie czerpać z różnorodnych wydarzeń kulturalnych

KU1_K09

1. Rozróżnia i potrafi wybrać spośród różnorodnych wydarzeń kulturalnych te, które są istotne dla jego rozwoju i zainteresowań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)