Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-KulJezyk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W08 KU1 _ U09

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z kultury języka jest pogłębienie wiedzy na temat wybranych zagadnień językoznawstwa normatywnego oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka. Podczas ćwiczeń omawiane są wybrane problemy nauki o języku dotyczące poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, fleksyjnej, leksykalnej i stylistycznej. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią. Dzięki formule zajęć studenci maja możliwość praktycznego weryfikowania zdobywanej wiedzy w trakcie analizy i korekty konstrukcji składniowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W01

Student zna podstawowe terminy z zakresu kultury języka.

W02

Student zna zasady poprawności i grzeczności językowej.

U01

Student umie wskazać, klasyfikować i poprawić błędy językowe.

U02

Student potrafi poprawnie zbudować dłuższą wypowiedź usną i pisemną.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student definiuje podstawowe terminy z zakresu kultury języka, podaje przykłady i potrafi zastosować je do analizy tekstu.

Na ocenę dobrą student definiuje podstawowe terminy z zakresu kultury języka i podaje przykłady.

Na ocenę dostateczną student definiuje podstawowe terminy z zakresu kultury języka.

Na ocenę bardzo dobrą student wymienia i omawia zasady poprawności i grzeczności językowej oraz potrafi jej zastosować.

Na ocenę dobrą student wymienia i zasady poprawności i grzeczności językowej oraz potrafi jej zastosować.

Na ocenę dostateczną student wymienia niektóre zasady poprawności i grzeczności językowej.

Na ocenę bardzo dobrą student wskazuje, klasyfikuje i poprawia wszystkie błędy językowe we wskazanym tekście.

Na ocenę dobrą student wskazuje, klasyfikuje i poprawia większość błędów językowych we wskazanym tekście.

Na ocenę dostateczną student wskazuje, klasyfikuje i poprawia wybrane błędy językowe.

Na ocenę bardzo dobrą student samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną i ustną zgodnie z zasadami poprawności językowej.

Na ocenę dobrą student tworzy wypowiedź pisemną i ustną zgodnie z zasadami poprawności językowej z pomocą poradników językowych.

Na ocenę dostateczną student tworzy w większości poprawną wypowiedź pisemną i ustną (dopuszczalne nieliczne błędy), korzysta z pomocy słowników i poradników językowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1,5

1 punkt = 30 godz. udział w zajęciach

0,5 pkt. = 15 godz. przygotowanie do zajęć, lekturę wskazanych tekstów naukowych, ćwiczenia na platformie Moodle

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 punkty

Praca z wykładowcą

0,5 punktu = 15 godzin: udział w zajęciach

Praca samodzielna

0,5 punktu = 15 godzin: przygotowanie do zajęć

0,5 punktu = 15 godzin: samodzielna praca z poradnikami językowymi i słownikami

1 punkt = 30 godzin lektura wskazanych tekstów naukowych i poprawnościowych

1 punkt = 30 godzin: samodzielne rozwiązywanie ćwiczeń na platformie Moodle i konsultacje

0,5 punktu - 15 godzin: przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)