Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy antropologii kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-PodAntKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy antropologii kulturowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


KU1_W02


KU1_U02


KU1_K01


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z antropologią jako wyjściową domeną badań nad kulturą w świetle teorii, paradygmatów i kontekstów.

Egzamin ustny. Zakres materiału na egzamin: treści z wykładów oraz wskazane lektury.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania teorii antropologicznych.

2. Narzędzia badawcze antropologii.

3. Opis i analiza w szkołach antropologicznych.

4. Modele dyskursów antropologicznych.

5. Antropologia czy antropologie ?

6. Teksty i konteksty w antropologii.

7. Kryzysy i zmiany w antropologii.

8. Holizmy i partykularyzmy antropologiczne.

Literatura:

CLAUDE LÉVI-STRAUSS, SMUTEK TROPIKÓW

https://docplayer.pl/56459480-Claude-levi-strauss-smutek-tropikow.html -

CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Antropologia strukturalna

https://docer.pl/doc/x10s118

MAŁGORZATA KOWALSKA, STRUKTURY, HISTORIA I PRAXIS. O SPORZE SARTRE’A Z LEVI-STRAUSSEM Z DZISIEJSZEJ PERSPEKTYWY

8434-Tekst artykułu-16472-1-10-20170717.pdf.

Bronisław Malinowski, Argonauci zachodniego Pacyfiku

https://docer.pl/doc/ncn8e5x

Clifforda Geetrz'a : Interpretacje kultur, R. I . W poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, s. 17-47, https://docer.pl/doc/xes8vx5 oraz R.

Głęboka gra: walki kogutów na Bali

Andrzej Radomski, Clifford Geertz a gramatyka kultury https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9736/clifford.pdf?sequence=3,

Adam Pisarek, Model jako narzędzie antropologii kulturowej w ujęciu Claude’a Lévi-Straussa i Pierre’a Bourdieu

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_pisarek.pdf

Jacques Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych

http://hamlet.edu.pl/derrida-struktura

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, R.10. Postmodernizm i antropologia postmodernistyczna, s. 226-237

https://docer.pl/doc/xceces5

James Clifford, O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski ,

http://cyfrowaetnografia.pl/Content/2202/Strony%20od%20PSL_XLVI_nr3-4-5_Clifford.pdf

Edyta Barańska, Od antropologii do metaetnografii. Wokół problemu zmiany paradygmatu w refleksji nad kulturą współczesną

https://www.researchgate.net/publication/333072185_Od_antropologii_do_metaetnografii_Wokol_problemu_zmiany_paradygmatu_w_ref

ANDRZEJ ZAPOROWSKI, KULTURA W ŚWIETLE AMERYKAŃSKIEJ ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOśCI, LUD, tom 97-2013. indd 16532-39642-1-PB.pdf

Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, 2005, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Wojciech J. Burszta. 1998. Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka

Alan Bernard. 2008. Antropologia. Warszawa: PIW

Edmund Leach, Levi-Strauss, 1998, Warszawa: Prószyński i S-ka

Clifford Geertz, 2005, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ

Andrzej K. Paluch, 1990, Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa: PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin .

KU1_U02

Student potrafi samodzielnie się dokształcać korzystając z wiedzy zdobytej na wykładzie z antropologii kulturowej a następnie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu antropologii do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

KU1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu antropologii i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Opis ECTS:

obecność na wykładzie- 15h

opanowanie treści wykładu oraz lektur- 20 h

Razem: 35 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony jest metodą informacyjno- konwersatoryjną.

Egzamin ustny.

Kryteria oceniania w zakresie KU1_W02

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

Student omawia podstawowe znaczenie antropologii kulturowej dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin .

Na ocenę dobrą:

Student omawia podstawowe znaczenie oraz wyjaśnia w jaki sposób antropologia kulturowa przyczyniła się do kształtowania i funkcjonowania kulturoznawstwa wraz z podstawową znajomością wzajemnych powiązań tych dyscyplin .

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia podstawowe znaczenie, wyjaśnia oraz twórczo interpretuje sposób w jaki antropologia kulturowa przyczyniła się do kształtowania i funkcjonowania kulturoznawstwa wraz ze znajomością wzajemnych powiązań tych dyscyplin .

Kryteria oceniania w zakresie KU1_U02:

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi samodzielnie wymienić podstawowe sposoby rozszerzania własnej wiedzy a następnie podać przykład wykorzystania wiedzy z zakresu antropologii kulturowej do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Na ocenę dobrą:

Student potrafi samodzielnie wymienić liczne sposoby rozszerzania własnej wiedzy a następnie podać kilka przykładów wykorzystania wiedzy z zakresu antropologii kulturowej do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student potrafi samodzielnie wymienić oraz szeroko omówić liczne sposoby rozszerzania własnej wiedzy a następnie podać wiele przykładów wykorzystania wiedzy z zakresu antropologii kulturowej do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Kryteria oceniania w zakresie KU1_K01

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

Student jest gotów do krytycznej oceny jednego zagadnienia z zakresu antropologii kulturowej oraz podania przykładu aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu antropologii i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych .

Na ocenę dobrą:

Student jest gotów do krytycznej oceny kilku zagadnień z zakresu antropologii kulturowej oraz podania przykładu aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu antropologii i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych .

Na ocenę bardzo dobrą:

Student jest gotów do krytycznej oceny oraz twórczej interpretacji kilku zagadnień z zakresu antropologii kulturowej oraz podania przykładów aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu antropologii i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)