Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-PodSocKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:dWQZlG5M8ot4pAnd-lAmZua5TPXeNOiKdyuiFf50X0Q1@thread.tacv2/1639647016670?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: KU1_W02 Umiejętności: KU1_U02 Kompetencje: KU1_K04

Wymagania wstępne:

Student wpisany na listę studentów przedmiotu

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów kulturoznawstwa w socjologiczne rozumienie kultury.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów kulturoznawstwa w socjologiczne rozumienie kultury. Wykład odsłoni istotę kultury jako kontekstu życia osoby ludzkiej. Dostarczy wiedzy na temat procesów oraz zjawiska zachodzących w obrębie kultury. Pomoże to w refleksyjnym oraz krytycznym podejściu do otaczającej studentów współczesnej kultury oraz dynamizmów w których uczestniczą i będą uczestniczyć wraz z kolejnymi etapami socjalizacji. W ten sposób zajęcia będą wprowadzeniem w socjologiczne rozumienie kultury (wyobraźnia socjologiczna) ale również dostarczą niezbędnej wiedzy potrzebnej do sprawczego uczestnictwa w otaczającej ich kulturze.

Literatura:

Marian Filipiak, Socjologia kultury: zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1986

Marian Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Wendy Grisfold, Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Znak 2012

Anthony Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Norman Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

Earl Babbie, Istota socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02: rozpoznaje znaczenie socjologii dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami

KU1_U02: student samodzielnie się dokształca wykorzystuje zdobytą wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

KU1_K04_ student wypełnia swoje zobowiązania społeczne poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazuje się troską o szeroko rozumiany interes i pożytek publiczny

udział w zajęciach – 15 godzin

przygotowanie do zajęć – 15 godzin

przygotowanie do egzaminu prezentacji – 7,5 godzin

Udział w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć- 20h

Konsultacje - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład problemowy a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy. Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy. Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

KU1_W02: rozpoznaje znaczenie socjologii dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami. Stopień 5: Student wykazuje się szeroką wiedzą teoretyczną dotyczącą większości elementów kultury oraz najważniejszych procesów w niej zachodzących. Stopień 4: Student wykazuje się podstawową wiedzą teoretyczną dotyczącą elementów kultury oraz wybranych procesów w niej zachodzących. Stopień 3 Student wykazuje się wiedzą teoretyczną dotyczącą niektórych elementów kultury oraz przynajmniej kilku procesów w niej zachodzących.

KU1_U02: student samodzielnie się dokształca wykorzystuje zdobytą wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej Stopień 5: Student potrafi twórczo wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i interpretacji zjawisk zachodzących w obrębie kultury. Studenta określa wnikliwe zrozumienie kulturę oraz rolę osoby ludzkiej w tworzeniu oraz kształtowaniu kultury. Stopień 4: Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i interpretacji najważniejszych zjawisk zachodzących w obrębie kulturowy. Student rozumie, co oznacza, że człowiek tworzy kulturę oraz potrafi dostrzec zależność pomiędzy osobą ludzką a kulturą. Stopień 3 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i interpretacji wybranych zjawisk zachodzących w obrębie kultury. Student potrafi wyjaśnić, na czym polega zależność pomiędzy jednostką a kulturą oraz dlaczego funkcjonowanie kultury opiera się na więziach społecznych.

KU1_K04_ student wypełnia swoje zobowiązania społeczne poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazuje się troską o szeroko rozumiany interes i pożytek publiczny Stopień 5: Student wykazuje się kompetencjami do aktywnego i innowacyjnego wpływania na kulturę. Stopień 4: Student wykazuje się kompetencjami do wpływania i kształtowania współczesnej kultury. Stopień 3 Studenta charakteryzuje minimalna zdolność do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Dejneka, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:dWQZlG5M8ot4pAnd-lAmZua5TPXeNOiKdyuiFf50X0Q1@thread.tacv2/1639647016670?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3 punkty

Udział w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć- 20h

Konsultacje - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 30h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów kulturoznawstwa w socjologiczne rozumienie kultury.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów kulturoznawstwa w socjologiczne rozumienie kultury. Wykład odsłoni istotę kultury jako kontekstu życia osoby ludzkiej. Dostarczy wiedzy na temat procesów oraz zjawiska zachodzących w obrębie kultury. Pomoże to w refleksyjnym oraz krytycznym podejściu do otaczającej studentów współczesnej kultury oraz dynamizmów w których uczestniczą i będą uczestniczyć wraz z kolejnymi etapami socjalizacji. W ten sposób zajęcia będą wprowadzeniem w socjologiczne rozumienie kultury (wyobraźnia socjologiczna) ale również dostarczą niezbędnej wiedzy potrzebnej do sprawczego uczestnictwa w otaczającej ich kulturze.

Literatura:

Marian Filipiak, Socjologia kultury: zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1986

Marian Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Wendy Grisfold, Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Znak 2012

Anthony Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Norman Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

Earl Babbie, Istota socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Wymagania wstępne:

W przypadku konieczności pracy w trybie zdalnym ze względu na obostrzenia pandemii COV19, zostaną podjęte wszelkie niezbędne działania min:, zostanie podany link do przedmiotu na platformie MS Teams, oraz zostanie zintensyfikowana komunikacja za pomocą platformy moodle, ewentualnie poczty UKSW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)