Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-PodSocKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a96fa14178a334079a0dace4b7cfc47b0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=02e6eaf8-0112-4377-80e2-d82c42eb2d6a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: KU1_W02

Umiejętności: KU1_U02

Kompetencje: KU1_K04


Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów kulturoznawstwa w socjologiczne rozumienie kultury. Wykład odsłoni istotę kultury jako kontekstu życia osoby ludzkiej. Dostarczy wiedzy na temat procesów oraz zjawiska zachodzących w obrębie kultury. Pomoże to w refleksyjnym oraz krytycznym podejściu do otaczającej studentów współczesnej kultury oraz dynamizmów w których uczestniczą i będą uczestniczyć wraz z kolejnymi etapami socjalizacji. W ten sposób zajęcia będą wprowadzeniem w socjologiczne rozumienie kultury (wyobraźnia socjologiczna) ale również dostarczą niezbędnej wiedzy potrzebnej do sprawczego uczestnictwa w otaczającej ich kulturze. Innymi słowy zajęcia stanowią okazję do nabywaniu przez studentów większej wolności w relacjach społecznych. Zakładając, że osoba ludzka wyłania się z relacji do kultury, kurs socjologii kultury może stanowić istotny krok w życiu studentów do dojrzewania do rozumianego personalistycznie człowieczeństwa.

Literatura:

1. Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Znak 2012

2. Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2012

3. Norman Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997

4. Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

5. Earl Babbie, Istota socjologii, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02: rozpoznaje znaczenie socjologii dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami

KU1_U02: student samodzielnie się dokształca wykorzystuje zdobytą wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

KU1_K04_ student wypełnia swoje zobowiązania społeczne poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazuje się troską o szeroko rozumiany interes i pożytek publiczny

udział w zajęciach – 15 godzin

przygotowanie do zajęć – 15 godzin

przygotowanie do egzaminu prezentacji – 7,5 godzin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)