Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-PoeLiPoIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_ W05

KU1_U04

KU1_U05

KU1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z poetyki i teorii literatury, aktywne uczestnictwo w kulturze współczesnej (także popularnej).

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w podstawowe zagadnienia dotyczące sposobów organizacji tekstów monosemiotycznych (zwłaszcza literackich i malarskich) oraz polisemiotycznych, kreujących przekazy w interakcji różnych rodzajów znaków, jak słowo i obraz w przypadku plakatu reklamowego czy słowo, obraz i dźwięk w przekazie filmowym. Ćwiczenia ukierunkowane są przede wszystkim na wskazanie analogii strukturalnych łączących różnorodne rodzaje przekazów (tekstów kultury różnorodnych pod względem semiotycznym), jak i na naświetlenie źródeł odmienności ich konstrukcji znaczeniowej. W zakres problemowy przedmiotu wchodzą ponadto zagadnienia związane ze zjawiskiem intermedialności, dotyczące nawiązań do dzieł zrealizowanych w odmiennych systemach semiotycznych (jak np. przywołania motywów malarskich w filmie) oraz z technikami perswazyjnymi stosowanymi w reklamie wizualnej i przekazie audiowizualnym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student zna specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (literatury, filmu, malarstwa) oraz podstawowe terminy/metody służące do analizy przekazów mono- oraz polisemiotycznych. Jest świadomy swoistości typowych dla różnych sztuk sposobów kreowania znaczeń.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wykorzystać podstawową terminologię z zakresu poetyki literackiej i poetyki intersemiotycznej w stopniu umożliwiającym krytyczną analizę i interpretację różnorodnych tekstów kultury.

Student umie opracować wyniki własnych analiz i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania podstaw teorii literatury i teorii innych innych sztuk (zwłaszcza sztuki filmowej i malarstwa).

KOMPETENCJE

Student jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy o różnych mediach artystycznych w oparciu o najnowsze teorie z zakresu poetyki, kulturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

OCENĘ DOSTATECZNĄ student uzyskuje, jeżeli:

- po części zna specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (literatury, filmu, malarstwa) oraz podstawowe terminy/metody służące do analizy przekazów mono- oraz polisemiotycznych;

- w dostatecznym stopniu potrafi wykorzystać podstawową terminologię z zakresu poetyki literackiej i poetyki intersemiotycznej do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury;

- w dostatecznym stopniu umie opracować i zaprezentować wyniki własnych analiz i czyni to w sposób dowodzący zadowalającego opanowania podstaw teorii literatury i teorii innych innych sztuk;

- wykazuje częściową gotowość do do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy o różnych mediach artystycznych.

OCENĘ DOBRĄ student uzyskuje, jeżeli:

- dobrze zna specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (literatury, filmu, malarstwa) oraz podstawowe terminy/metody służące do analizy przekazów mono- oraz polisemiotycznych;

- w dobrym stopniu potrafi wykorzystać podstawową terminologię z zakresu poetyki literackiej i poetyki intersemiotycznej do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury;

- umie dobrze opracować i zaprezentować wyniki własnych analiz i czyni to w sposób dowodzący opanowania podstaw teorii literatury i teorii innych innych sztuk;

- wykazuje gotowość do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy o różnych mediach artystycznych.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ student uzyskuje, jeżeli:

- bardzo dobrze zna specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (literatury, filmu, malarstwa) oraz podstawowe terminy/metody służące do analizy przekazów mono- oraz polisemiotycznych;

- w bardzo dobrym stopniu potrafi wykorzystać podstawową terminologię z zakresu poetyki literackiej i poetyki intersemiotycznej do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury;

- umie bardzo dobrze opracować i zaprezentować wyniki własnych analiz i czyni to w sposób dowodzący pełnego opanowania podstaw teorii literatury i teorii innych innych sztuk;

- wykazuje gotowość do do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy o różnych mediach artystycznych w oparciu o najnowsze teorie naukowe.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Katarzyna Gołos-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 3 p.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń i sprawdzianów, odrabianie prac domowych, czytanie lektur i projekcje filmów - 60 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)