Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-PoetLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_ W05


KU1_U04


KU1_U05


KU1_K01

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:


Wiedza ogólna z dziedziny poetyki i literatury, uczestnictwo w kulturze współczesnej(wysokiej i popularnej).

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie terminologii zakresu poetyki literackiej i poetyki intersemiotycznej, co umożliwić ma świadomą analizę i interpretację tekstów mono- i polisemitycznych. Zadaniem przedmiotu jest również prezentacja narzędzi za pomocą których uczestnicy będą mogli przeprowadzać analizę różnego typu relacji intersemiotycznych i przekładów intermedialnych. Celem zajęć jest również zdobycie umiejętności związanych z recepcją literackiego, filmowego i teatralnego świata przedstawionego, analizą plakatu reklamowego i innych przedstawień ikonograficznych w relacjach intersemiotycznych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające

2. Czym jest poetyka intersemiotyczna? Poetyka literacka a poetyka intersemiotyczna

3. Przekład intersemiotyczny

4. Figury polisemiotyczne i multimedialne

5.Budowa, odmiany i funkcje metafory

6. Kulturowe uwarunkowania metafory

7. Hiperbola w przekazach wizualnych

8. Symbol i symbol archetypowy

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnień dotyczących organizacji tekstów mono- i polisemiotycznych. Szczególną uwagę zwraca się na relacje intersemiotyczne i intermedialne w tekstach kultury (film, spektakl, przekaz reklamowy). Część zajęć zostanie poświęcona na interpretację tropów i analizę różnic i pobratymstw strukturalnych pomiędzy mediami (m.in. na poziomie narracji i kreowania wewnętrznych ram dzieła sztuki). Ponadto, celem zajęć jest również prześledzenie intertekstów obecnych w różnego rodzaju tekstach kultury.

Literatura:

E. Szczęsna Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, Jakub Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 29-38.

R. Cieślak, Wobec intersemiotyczności, „Teksty Drugie” 2005/5, s. 124-1

M. Henrykowski, Adaptacja jako przekład intersemiotyczny, „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 20

A. Kulawik, Strefa przekształceń semantycznych – metaforyka, [w:] Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990, s. 91-113

E. Szczęsna, Figury polisemiotyczne i multimedialne, [w:] Poetyka mediów, Warszawa 2007, s. 49-81

T. Dobrzyńska, Uwarunkowania kulturowe metafory, [w:] Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze, Warszawa 1994, s. 79-93.

E. Szczęsna, Metafora i jej odmiany, [w:] Poetyka mediów, Warszawa 2007, s. 81-104.

B. Pawłowska-Jądrzyk, Hiperbola wizualna w przekazie reklamowym (rekonesans), [w:] Tropy literatury i kultury popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Warszawa 2014, s. 175-196.

P. Wheelwright, Symbol archetypowy, przeł. M.B. Fedewicz, [w:] Symbole i symbolika, wybór i wstęp M. Głowiński, Warszawa 1990, s. 265-311.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza: Student opanowuje i sprawne posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki w stopniu umożliwiającym analizę tekstów literackich i polisemiotycznych.

2. Umiejętności: Student posiada umiejętność opisu podstawowych zasad organizacji świata przedstawionego w utworze literackim, filmie, plakacie reklamowym, ikonografii itd. oraz charakteryzowania najbardziej znamiennych dla różnych sztuk sposobów kreowania znaczeń.

Posiada umiejętność określenia specyfiki tekstu mono- i polisemiotycznego i potrafi określić sposoby realizacji przekładu intersemotycznego.

3. Kompetencje: Student jest kompetentnym krytykiem tekstów artystycznych, potrafi podeprzeć swoje sądy merytoryczną wiedzą z zakresu poetyki teoretycznej.

Opis ECTS - 3 pkt.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 7 godz.

konsultacje - 7 godz.

suma godzin: 30 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia roku jest nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na ćwiczeniach (2) oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium. Osoby nieobecne na sprawdzianach pisemnych oraz te, którym się na nich nie powiodło, zobowiązane są do pisemnego zaliczenia danego. Ocena zaliczeniowa uwzględnia: aktywność studenta na zajęciach.

- na ocenę 3 (dst.): zna tylko podstawową terminologię z zakresu poetyki i używa jej, lecz w niewystarczającym wymiarze; posiada skromną wiedzę w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce, względnie orientuje się w kanonie dzieł literatury i malarstwa; w niewielkim stopniu potrafi określać specyfikę tekstów mono- i polisemiotycznych oraz próbuje analizować je w perspektywie komparatystycznej.

- na ocenę 4 (db.): zna podstawową terminologię z zakresu poetyki i świadomie używa wielu pojęć w odniesieniu do tekstów o charakterze polisemiotycznym; posiada wiedzę w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce, potrafi trafnie przywołać przykłady; potrafi określać specyfikę tekstów mono- i polisemiotycznych oraz potrafi analizować je w perspektywie komparatystycznej; potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, diagnozuje siłę ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych; uczestniczy aktywnie we współczesnym życiu kulturalnym, dokonuje wyborów z różnych form kultury.

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze orientuje się w terminologii poetologicznej, bezbłędnie korzysta z jej zasobów; posiada bardzo dobrą orientację w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce, trafnie przywołuje przykłady, podejmuje ich analizę, potrafi wartościować; bardzo dobrze orientuje się w specyfice tekstów mono- i polisemiotycznych, w pełni świadomie, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy analizuje je i podejmuje ich interpretację; w pełni świadomie, korzystając z wiedzy o intersemiotycznym wymiarze kultury dokonuje jej krytycznej analizy oraz interpretacji. Rozróżnia perspektywę synchroniczną i diachroniczną; trafnie ocenia siłę oddziaływania społecznego i miejsce w procesie historyczno-kulturowym danego artefaktu; aktywnie,świadomie i w sposób ukierunkowany uczestniczy we współczesnym życiu kulturalnym, jest doskonale zorientowany w różnorodności form kultury, jest nimi stale zainteresowany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie terminologii zakresu poetyki literackiej i poetyki intersemiotycznej, co umożliwić ma świadomą analizę i interpretację tekstów mono- i polisemitycznych. Zadaniem przedmiotu jest również prezentacja narzędzi za pomocą których uczestnicy będą mogli przeprowadzać analizę różnego typu relacji intersemiotycznych i przekładów intermedialnych. Celem zajęć jest również zdobycie umiejętności związanych z recepcją literackiego, filmowego i teatralnego świata przedstawionego, analizą plakatu reklamowego i innych przedstawień ikonograficznych w relacjach intersemiotycznych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające

2. Czym jest poetyka intersemiotyczna? Poetyka literacka a poetyka intersemiotyczna

3. Przekład intersemiotyczny

4. Figury polisemiotyczne i multimedialne

5.Budowa, odmiany i funkcje metafory

6. Kulturowe uwarunkowania metafory

7. Hiperbola w przekazach wizualnych

8. Symbol i symbol archetypowy

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnień dotyczących organizacji tekstów mono- i polisemiotycznych. Szczególną uwagę zwraca się na relacje intersemiotyczne i intermedialne w tekstach kultury (film, spektakl, przekaz reklamowy). Część zajęć zostanie poświęcona na interpretację tropów i analizę różnic i pobratymstw strukturalnych pomiędzy mediami (m.in. na poziomie narracji i kreowania wewnętrznych ram dzieła sztuki). Ponadto, celem zajęć jest również prześledzenie intertekstów obecnych w różnego rodzaju tekstach kultury.

Literatura:

E. Szczęsna Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, Jakub Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 29-38.

R. Cieślak, Wobec intersemiotyczności, „Teksty Drugie” 2005/5, s. 124-1

M. Henrykowski, Adaptacja jako przekład intersemiotyczny, „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 20

A. Kulawik, Strefa przekształceń semantycznych – metaforyka, [w:] Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990, s. 91-113

E. Szczęsna, Figury polisemiotyczne i multimedialne, [w:] Poetyka mediów, Warszawa 2007, s. 49-81

T. Dobrzyńska, Uwarunkowania kulturowe metafory, [w:] Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze, Warszawa 1994, s. 79-93.

E. Szczęsna, Metafora i jej odmiany, [w:] Poetyka mediów, Warszawa 2007, s. 81-104.

B. Pawłowska-Jądrzyk, Hiperbola wizualna w przekazie reklamowym (rekonesans), [w:] Tropy literatury i kultury popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Warszawa 2014, s. 175-196.

P. Wheelwright, Symbol archetypowy, przeł. M.B. Fedewicz, [w:] Symbole i symbolika, wybór i wstęp M. Głowiński, Warszawa 1990, s. 265-311.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)