Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-TrBibl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza biblijna, podstwawowa wiedza o obecności Biblii w kulturze europejskiej (literatura, sztuka, film, życie publiczne).

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych wiadomości o Biblii, a także jej oddziaływania na kulturę europejską i polską. Ma też służyć poznaniu tradycji biblijnych w wybranych dziełach literackich, malarskich, filmowych.

Pełny opis:

zajęcia mają charakter wykładu i polegają na przybliżeniu tematów dotyczących: (1) genezy i zawartości Biblii (czas powstawania Biblii, układ ksiąg Starego i Nowego Testamentu; przekłady Biblii); (2) oddziaływania Biblii na kulturę europejską i polską (biblijne inspiracje, motywy, reminiscencje w literaturze i sztuce); (3) tradycji biblijnych w wybranych dziełach literackich, malarskich, filmowych. Student na każdy wykład przygotowuje prace związaną z rozumieniem kolejnych biblijnych związków frazeologicznych (na każde zajęcia jest wskazanych pięć takich związków), jednak główną część zajęć stanowi wykład prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr (przygotowanie wskazanych biblijnych związków frazeologicznych na każde zajęcia) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (różne przekłady i wydania). Zwrócić uwagę na: Księga Rodzaju 1-11; Księga Wyjścia 1-12; Księga Psalmów (psalmy 1–15, 51, 55, 71, 110, 123, 136); Księga Koheleta; Pieśń nad Pieśniami; Księga Hioba; Ewangelia według św. Mateusza; Ewangelia według św. Jana; Dzieje Apostolskie 1–9; Pierwszy list św. Pawła do Koryntian; Pierwszy list św. Jana; Apokalipsa św. Jana.

Godyń J., Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Warszawa-Kraków 2006

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. K. Romaniuk, Poznań 1989.

Komornicka A.M., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Warszawa 1994.

Koziara S., Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków 2001;

Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

Światowa Encyklopedia Filmu Religijnego, red. M.Lis, A.Garbicz, Kraków 2007.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995 i wyd. nast.

Świderkówna A., Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: ma pogłębioną wiedzę na temat Biblii, jej powstania i układu ksiąg biblijnych

EK 2: ma pogłębioną wiedzę na temat biblijnych kodów kulturowych w literaturze i sztuce

EK 3: trafnie rozpoznaje biblijne kody kulturowe w życiu publicznym

EK 4: rozpoznaje i stosuje w praktyce biblijne kody kulturowe jako związki frazeologiczne

EK 5: rozumienie potrzebę znajomości Biblii i jej miejsca w kulturze i w życiu publicznym

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: ma pogłębioną wiedzę na temat Biblii, jej powstania i układu ksiąg biblijnych

Na ocenę:

5 ma bardzo dobrą znajomość Biblii, dziejów jej powstania i układu ksiąg biblijnych

4-dobrze zna historię powstawania Biblii, jej układ oraz treść wybranych ksiąg biblijnych

3. dostatecznie zna historię powstawania Biblii, jej układ oraz treść wybranych ksiąg biblijnych

2- nie ma dostatecznej wiedzy na temat historii powstawania Biblii oraz jej układu i treści

EK 2: ma pogłębioną wiedzę na temat biblijnych kodów kulturowych w literaturze i sztuce

Na ocenę:

5 - wyróżnia się znajomością biblijnych kodów kulturowych w literaturze i sztuce

4- ma dobrą znajomością biblijnych kodów kulturowych w literaturze i sztuce

3- w sposób dostateczny biblijnych kodów kulturowych w literaturze i sztuce

2- nie mna a biblijnych kodów kulturowych w literaturze i sztuce

EK 3: trafnie rozpoznaje biblijne kody kulturowe wstępujące w życiu publicznym

5- wyróżnia się w rozpoznawaniu kodów kulturowych w życiu publicznym

4 - dobrze rozpoznaje biblijne kody kulturowe w życiu publicznym

3- w sposób dostateczny rozpoznaje biblijne kody kulturowe w życiu publicznym

2- nie ma dostatecznej wiedzy na temat biblijnych kodów kulturowe w życiu publicznym

EK 4: rozpoznaje i stosuje w praktyce biblijne kody kulturowe jako związki frazeologiczne

5-wyróżnia się rozpoznawaniem i zastosowaniem w praktyce biblijnych kodów kulturowych jako związków frazeologicznych

4- dobrze rozpoznaje i stosuje w praktyce biblijne kody kulturowe jako związki frazeologiczne

3- w sposób dostateczny rozpoznaje i stosuje w praktyce biblijne kody kulturowe jako związki frazeologiczne

2- nie rozpoznaje i nie umie zastosować w praktyce biblijnych kodów kulturowych jako związków frazeologicznych

EK 5: rozumienie potrzebę znajomości Biblii i jej miejsca w kulturze i w życiu publicznym

5 - w sposób wyróżniający umie uzasadnić potrzebę znajomości Biblii i jej miejsca w kulturze i w życiu publicznym

4- dobrze rozumienie potrzebę znajomości Biblii i jej miejsca w kulturze i w życiu publicznym

3- w sposób dostateczny rozumie potrzebę znajomości Biblii i jej miejsca w kulturze i w życiu publicznym

2 nie rozumie w sposób dostateczny potrzeby znajomości Biblii i jej miejsca w kulturze i w życiu publicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

- 16 godzin udział w wykładach

- 8 godzin bezpośrednie przygotowanie do zajęć

- 1 godz. konsultacje z prowadzącym

- 7 godzin przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

- 16 godzin udział w wykładach

- 8 godzin bezpośrednie przygotowanie do zajęć

- 1 godz. konsultacje z prowadzącym

- 7 godzin przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)