Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-TraBibl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

KU1_W03

KU1_U04

Skrócony opis:

Zapoznanie z Biblią jako dziełem kultury.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka fenomenu Biblii.

Proces powstawania tekstu - od tradycji ustnej do kanonu. Kanony Biblii. Oryginalne języki biblijne. Czas i środowiska powstawania ksiąg biblijnych. Apokryfy biblijne.

2. Kontekst historyczny i społeczno-religijny tekstów biblijnych. Zarys ogólny.

2. Charakterystyka poszczególnych zbiorów ksiąg w Biblii. Rodzaje i gatunki literackie.

3. Edytorstwo biblijne. Translatoryka biblijna. Główne nurty w historii interpretacji.

4. Nawiązania do Biblii w kulturze.

Literatura:

Materiały z zajęć wraz z suplementami zamieszczane są sukcesywnie na platformie Moodle oraz na MSTeams, gdzie prowadzone są zajęcia.

Literatura pomocnicza:

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallotinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

Nowaczyński P., Chrystus w literaturze polskiej, Lublin 2001.

7. Fiała E., Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012.

8. Jasińska-Wojtkowska M, Nowak M., red., Małe prozy biblijne, 2012.

9. Patrick de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

10. Kiszkowiak K., Wątki Maryjne w apokryfach staropolskich, Gdańsk 2013.

Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

11. Pietkiewicz R., Biblia polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. 1 i t. 5, Poznań 2015-2016.

12. Lis M., !00 filmów biblijnych, Kraków 2005.

Jelonek T., Biblia w kulturze świata, Kraków 2007.

13. Zowczak M., Biblia ludowa, Toruń 2013.

14. de Capoa C., Stary Testament. Postacie i epizody. Leksykon: Historia, sztuka, ikonografia, Warszawa 2007.

15. Zuffi S., Nowy Testament. Postacie i epizody. Leksykon: Historia, sztuka, ikonografia, Warszawa 2007.

15. Kontekst biblijny: Lemaire A., Świat Biblii, Ossolineum: Wrocław 2001; Bricker C. i in., Jezus i Jego czasy, Warszawa 2007; H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994; K. Amstrong, Biblia. Biografia, przekł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2009; Smykowska E., Święta żydowskie, Warszawa 2010; Wright F. H., Obyczaje krajów biblijnych, Warszawa 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna chrzescijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji tekstów kultury, ich oodziaływania i znaczenie w procesach historyczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w systemie zdalnym na platformie MS Teams.

Test końcowy weryfikujący wiedzę z zakresu materiału omawianego na zajęciach oraz znajomość wskazanych tekstów źródłowych.

Teksty biblijne, które obowiązują do testu:

Rdz; Wj; Lb 20-24; Sdz 13-16; Rt; 1 i 2 Sam; 1 i 2 Krl; Tb; Jud; Est; Hioba; Jer; Ez; Dn; Jon; Mt; Łk; J; Dz; Ap.

Dostęp do testu końcowego będzie na platformie MS Forms.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)