Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat kulturoznawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-WarsztKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat kulturoznawcy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W09 student zna i rozumie dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne wykonywania zawodu kulturoznawcy


KU1_U01 student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.


KU1_U03 student potrafi korzystać z z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze


KU1_K05 student jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępować zgodnie zobowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej zgodnie z najwyższymi standardami zawodu kulturoznawcy

Wymagania wstępne:

Student podczas zajęć poznaje środowisko pracy współczesnego kulturoznawcy, jego warsztat narzędziowy. Przyswaja zasady konstruowania pracy pisemnej z zachowaniem zasad cytowania i prawidłowego opisu bibliograficznego, potrafi je zastosować w praktyce. Nabywa umiejętności korzystania z różnorodnych baz danych informacji kwalifikowanej (wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania) w celu samodzielnego przygotowania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz dostosowania się do etycznych uwarunkowań pracy naukowej.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Kulturoznawcy chleb powszedni.

Pojęcia faktu kulturowego, kompetencji kulturowych, aktywności kulturalnej i uczestnictwa w kulturze, kulturoznawstwa zaangażowanego.

2. Specyfika badań kulturoznawczych

a) Przedmiot badań (specyfika zjawisk kulturowych jako przedmiotu badań:

docenianie i rozumienie specyfiki medium; współczynnik humanistyczny).

formułowanie problemów badawczych

b) dobór metody; metoda w badaniach kulturoznawczych;

c) badania synchroniczne a diachroniczne oraz metody etic i emic.

3. Specyfika języka i organizacji tekstu naukowego:

a) Bibliografia - metody wyszukiwania (informatoria biblioteczne, biblioteki cyfrowe, słowa kluczowe, wybrane bazy naukowe polskie i obce, np. katalogi centralne Biblioteki Narodowej, CBN Polona, ACADEMICA, JSTOR) i opisywania materiałów bibliograficznych;

b) pojęcia autora i prawa autorskiego, odwołania i cytaty - techniki cytowania i sporządzania przypisów;

c) Styl i gatunki wypowiedzi naukowej;

d) porządek prezentacji materiału, konstrukcja i logika tekstu naukowego;

e) poprawne formatowanie tekstowego dokumentu elektronicznego;

f) prezentacja multimedialna;

g) kryteria oceny pracy naukowej.

Literatura:

Literatura do poszczególnych zajęć umieszczona w serwisie Moodle w karcie przedmiotu: e.uksw.edu.pl

Literatura dodatkowa:

Duarte N., Slajdologia. Nauka tworzenia genialnych prezentacji, przekł. M. Gutowski, Warszawa 2011.

Dudziak A., Żejmko A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2003.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, przeł. i aneks G. Jurkowlaniec, wstęp do wydania polskiego W. Tygielski, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu ćwiczeń student:

KU1_W09 student zna i rozumie dobre praktyki życia akademickiego w zakresie posługiwania się warsztatem naukowym kulturoznawcy podczas pisania prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej, z uwzględnieniem etycznych i prawnych uwarunkowań pracy naukowej;

KU1_U01 student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła, a zebraną wiedzę potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

KU1_U03 student potrafi korzystać z z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (Internet) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej;

KU1_K05 student jest gotów zastosować się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej.

Opis ECTS - 2 punkty:

udział w ćwiczeniach - 15 godz. - MS Teams;

konsultacje z prowadzącym - 2

przygotowanie do zajęć i zaliczeń cząstkowych - 45

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

1. podające

- wykład konwersatoryjny (skierowany na rozwiązanie problemów praktycznych związanych z edycją tekstu, przygotowaniem bibliografii czy prezentacji komputerowej)

- tekst programowy (ciąg logicznie ze sobą powiązanych informacji na temat edycji tekstu, przygotowania bibliografii, baz danych, z wykorzystaniem komputera)

2. poszukujące

- ćwiczeniowo-praktyczne (wykorzystanie różnych źródeł wiedzy: Internet, dokumenty komputerowe, materiały tekstowe)

- metoda projektu (praca studentów polegająca na realizacji ćwiczeń praktycznych z obsługi programów: Word i PowerPoint)

3. eksponujące

- przegląd i porównanie prezentacji, stworzonych przez studentów

Ocena formująca.

Efekt KU1_W09

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi posługiwać się warsztatem naukowym kulturoznawcy, nie zna metodyki pisania prac naukowych ani etycznych i prawnych uwarunkowań pracy naukowej;

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowy warsztat naukowy kulturoznawcy w zakresie pisania prac naukowych, w stopniu wystarczającym zna metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

- na ocenę 4 (db.): student zna warsztat naukowy kulturoznawcy niezbędny do pisania prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa, w tym metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

- na ocenę 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna warsztat naukowy kulturoznawcy niezbędny do pisania prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa, w tym metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

Efekt KU1_U01

- na ocenę 2 (ndst.): student korzysta z podstawowych polskich baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, ale nie potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebranej wiedzy nie potrafi w pełni przedstawić w formie opisu stanu badań, wyczerpującej bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

- na ocenę 3 (dst.): student korzysta z podstawowych polskich baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, ale nie zawsze potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzy potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

- na ocenę 4 (db.): student korzysta z podstawowych polskich i obcych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, ale nie zawsze potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzy potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

- na ocenę 5 (bdb.): student sprawnie korzysta z różnorodnych baz danych (polskich i obcych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzę potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, wyczerpującej bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

Efekt KU1_U03

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi sprawnie korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (zwłaszcza Internetu) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; nie potrafi poprawnie zredagować pracy pisemnej ani przygotować prezentacji multimedialnej za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

- na ocenę 3 (dst.): student potrafi korzystać z podstawowych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; nie potrafi dostatecznie poprawnie zredagować pracy pisemnej ani przygotować poprawnej prezentacji multimedialnej za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

- na ocenę 4 (db.): student potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; potrafi poprawnie zredagować pracę pisemną i przygotować prezentację multimedialną za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi sprawnie korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; potrafi poprawnie zredagować pracę pisemną i przygotować prezentację multimedialną za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

Efekt KU1_K05

- na ocenę 2 (ndst.): student nie stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych, tzn. nie umie zastosować odpowiednich zasad wykorzystywania cudzego dorobku naukowego, nie zna zasad cytowania i konstruowania przypisu naukowego.

- na ocenę 3 (dst.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: zna i potrafi stosować metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; nie zawsze poprawnie stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

- na ocenę 4 (db.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: zna i potrafi stosować metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

- na ocenę 5 (bdb.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: bardzo dobrze zna i potrafi stosować różne metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

Ocena podsumowująca (zaliczenie na ocenę) na podstawie:

kolokwium z bibliografii i przypisów (zadanie na platformie Moodle), prac cząstkowych (przygotowanie bibliografii na zadany temat, ćwiczeń z bibliografii, opisu bibliograficznego i przypisów - Moodle lub MS Teams), aktywności na zajęciach online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Niewiarowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)