Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-WsdKultW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W02

KU1_U06

KU1_K01

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, tradycjami badawczymi, teoriami i koncepcjami charakterystycznymi dla szeroko rozumianych nauk o kulturze, a także zarysowanie kluczowych problemów refleksji nad współczesną kulturą. Celem przedmiotu jest ponadto przygotowanie studentów do przyswojenia bardziej zaawansowanej wiedzy humanistycznej w dalszym toku studiów.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w podstawowe zagadnienia związane z naukami o kulturze. Począwszy od pierwszych użyć terminu "kultura" (w języku łacińskim, a następnie w literaturze francusko- i niemieckojęzycznej), przez próby definiowania pojęcia, badania nad kulturą prowadzone w ramach tradycji filozoficznych, antropologicznych i socjologicznych, na ukształtowaniu się kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej (z dwóch pni - niemieckiego Kulturwissenschaft i brytyjskich Culture Studies) skończywszy, studenci zapoznają się ze specyfiką przedmiotu badań i perspektywy kulturoznawczej. W ramach przedmiotu studenci nabędą wiedzę o podstawowych pojęciach, koncepcjach i teoriach humanistyki - zarówno istotnych dla ukonstytuowania się refleksji kulturoznawczej, jak i specyficznych dla niej - którą to wiedzę będą mogli wykorzystać w dalszym toku studiów oraz własnej praktyce badawczej. Poznają też najważniejsze problemy współczesnej kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student/ka:

- zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych (KU1_WO1)

- rozumie podstawowe pojęcia z zakresu nauk o kulturze i potrafi się nimi posługiwać w formułowanych wypowiedziach, potrafi przyporządkować te pojęcia do określonych tradycji badawczych (KU1_WO1);

- rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia) (KU1_WO2)

- rozumie znaczenie perspektywy interdyscyplinarnej, integracyjnej jako wyznaczającej specyfikę i ważne zadanie kulturoznawstwa w obrębie humanistyki (KU1_WO2)

- orientuje się w aktualnie panujących trendach w naukach o kulturze, jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy we własnej praktyce badawczej oraz profesjonalnej dyskusji (KU1_UO6)

- rozumie, że kulturoznawstwo jest dyscypliną dynamiczną, angażującą się krytycznie w aktualne zjawiska życia społecznego, jest gotów włączyć w obszar swej refleksji najnowsze prądy myślowe (KU1_K01)

Opis ECTS:

- udział w wykładzie w formie e-learningu - 15h

- czytanie lektur - 20h

- przygotowanie do egzaminu - 35h

Łącznie: 70h/25 = 3 p. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu ustnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Na ocenę DST student/ka: rozpoznaje podstawowe tradycje w historii nauk o kulturze i współczesne trendy badań kulturoznawczych w stopniu podstawowym; potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk humanistycznych, ale problemem jest dla niego/niej przyporządkowanie ich do określonych badaczy/tradycji; posiada podstawową wiedzę z zakresu historii i rozwoju humanistyki, ale z trudem potrafi ją merytorycznie uporządkować; rozumie znaczenie tradycji innych dyscyplin badawczych dla kształtowania się kulturoznawstwa, ale problemem jest dla niego/niej przyjęcie syntetyczno-integrującej perspektywy charakterystycznej dla podejścia kulturoznawczego; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę przy formułowaniu własnych opinii w stopniu podstawowym, nie bez trudności.

Na ocenę DB student/ka:

- rozpoznaje podstawowe tradycje w historii nauk o kulturze i współczesne trendy badań kulturoznawczych w stopniu średnim-wystarczającym; potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk humanistycznych i ogólnie przyporządkować je do określonych badaczy/tradycji; posiada wiedzę z zakresu historii i rozwoju humanistyki i potrafi ją merytorycznie uporządkować w stopniu średnim-wystarczającym; rozumie znaczenie tradycji innych dyscyplin badawczych dla kształtowania się kulturoznawstwa i przyjąć syntetyczno-integrującą perspektywę charakterystyczną dla podejścia kulturoznawczego; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę przy formułowaniu własnych opinii

Na ocenę BDB student/ka:

- spełnia wymagania na ocenę DB, a ponadto: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju intelektualnego;

wykazuje głębokie zainteresowanie współczesnymi trendami w naukach o kulturze, ale rozumie też znaczenie tradycji dla własnej pracy badawczej; potrafi formułować samodzielne i oryginalne spostrzeżenia na temat współczesnych wydarzeń życia społeczno-kulturalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)