Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-DyKiPD-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja kulturalna
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W15

KU1 W 16


KU1 U04

KU1 U13


KU1 K03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu dyplomacji publicznej, w tym szczególnie dyplomacji kulturalnej, rozumianej jako promocja Polski za granicą. Letni semestr poświęcony jest podstawom protokołu dyplomatycznego i etykiety w zakresie niezbędnym menedżerowi kultury

Pełny opis:

Dyplomacja kulturalna jest częścią dyplomacji publicznej. Dyplomacja kulturalna zajmuje się promocją Polski przez kulturę, rozumianą najszerzej. Dyplomacja kulturalna: promocja malarstwa, rzeźby, filmu, literatury itd. Dyplomacja kulturalna to prezentacja całości dorobku cywilizacyjnego kraju – kultura, nauka, edukacja, historia. Studenci otrzymują wiedzę na temat definicji dyplomacji kulturalnej i publicznej oraz na temat jej najważniejszych form oraz ostatnich przedsięwzięć z tego zakresu.

Literatura:

B.Ociepka, Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008;

T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 2008

P.Potoroczyn, Kto potrzebuje dyplomacji kulturalnej?, www.kongreskultury.pl

A.Haigh(2001), Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] C.Lewandowski C.(red), Miedzynarodowe stosunki kulturalne. Wybórdokumentów i literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001;

www.nina.gov.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W15 - posiada wiedzę na temat instytucji kultury w Polsce, o warunkach ich funkcjonowania ekonomicznych i organizacyjnych

KU1 W 16 posiada orientację w życiu kulturalnym i aktywnie w nim uczestniczy

KU1 U04 - potrafi przedstawić wyniki badań w formie pisemnej i ustnej

KU1 U13 - potrafi przygotować pracę pisemną z wykorzystaniem źródeł i podstawowych ujęć merytorycznych

KU1 K03 - potrafi pracować w grupie, przejmować w niej różne role, doskonalić kompetencje komunikacyjne

ECTS 1.50

15 h - frekwencja

15 h - prezentacja

1 h - praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: obecność i aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna i praca pisemna (jedna z protokołu, druga z dyplomacji kulturalnej). Zaliczenie każdego z semestrów wiąże się ze złożeniem pracy lub wygłoszeniem prezentacji na zajęciach.

Dopuszczalne: - 2 nieobecności w semestrze,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)