Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-JezwMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język w mediach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KJ-spec-1_W09

KJ-spec-1_W18

KJ-spec-1_U11

KJ-spec-1_K02


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Tematyka:

1. Gatunki dziennikarskie - przegląd.

2. Tabloidy - historia i charakterystyka zjawiska.

3. Postać dziennikarza i jego pracy przedstawiona w filmie. Etyka zawodu dziennikarza.

4. Tabloidy i dziennikarstwo tabloidowe.

5. Informacja prasowa, notatka prasowa i zjawisko infotainment.

6. Relacja z wydarzenia.

7. Nowe gatunki wypowiedzi dziennikarskiej w Internecie (media społecznościowe).

8. Fake news i manipulacja - case study.

9. Przegląd prasy czyli siła nagłówków i leadów.

10. "Pasek" jako forma wypowiedzi dziennikarskiej.

11. Inforgrafika.

Literatura:

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa 2000

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

J. Podracki, E. Wolańska, Język w mediach elektronicznych, Semper, Warszawa 2008.

K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie.

Filmy: Wszyscy ludzie prezydenta, Shatered glass.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach online/ offline. Odrabianie prac domowych i zgłaszanie ich do wykładowcy (email/ Moodle), wykonywanie zadań na platformie Moodle; praca pisemna (wywiad) przesłany przez Moodle do wykładowcy oraz rozmowa na temat zgłoszonej pracy (Teams/ telefon/ google - zależnie od możliwości studenta) .

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)