Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-KmKulXIXw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c339d449b3a4c45a53b5860941f0c63%40thread.tacv2/conversations?groupId=d41abb53-fb8a-4183-af35-9189d0adbc39&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W06

KU1_U05

KU1_K01

Skrócony opis:

Można uznać, że wiek XIX był ostatnią epoką o dominującym wpływie literatury na kulturę. Ze względu na tę specyfikę okresu kulturowego (okresów kulturowych) omawianych na zajęciach szczególnie istotne stanie się omówienie podstawowych zagadnień i prądów literacko-artystycznych w wieku XIX, które dotychczas mają niebagatelny wpływ na kulturę europejską.

W trakcie zajęć omówione zostaną także pewne zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia omawianych lektur i ich znaczenia kulturowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych, pozwalającą mu na swobodne poruszanie się w obrębie kultury XIX wieku.

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce w odniesieniu do wieku XIX.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu historii kultury XIX wieku i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)