Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-KoKulXIXc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae54e112fb8f544648e538991916d3f98%40thread.tacv2/conversations?groupId=91bab64f-97ba-44c5-9a59-92ce7ab8e7eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W06

KU1_W10

KU1_U02

KU1_U03

KU1_K08

Skrócony opis:

Można uznać, że wiek XIX był ostatnią epoką o dominującym wpływie literatury na kulturę. Ze względu na tę specyfikę

okresu kulturowego (okresów kulturowych) omawianych na zajęciach szczególnie istotne stanie się omówienie

podstawowych zagadnień i prądów literacko-artystycznych w wieku XIX, które dotychczas mają niebagatelny wpływ na

kulturę europejską.

W trakcie zajęć omówione zostaną także pewne zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia omawianych lektur i

ich znaczenia kulturowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową terminologię i metodologię z zakresu komunikacji kulturowej XIX wieku

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu chronologii rozwoju kultury w wieku XIX

Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych, powstałych w wieku XIX, zna wybrane tradycje interpretacyjne i szkoły badawcze.

Student umie dokonać krytycznej analizy jakości źródła informacji, wykorzystywanej w interpretacji tekstów kultury XIX wieku oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę pozyskanych informacji.

Student samodzielnie formułuje problem badawczy w odniesieniu do historii kultury XIX wieku, oraz decyduje o doborze metod i narzędzi badawczych w zakresie kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii sztuki.

Student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)