Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-OchrZarz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat metod i mechanizmów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą - w przeszłości i współcześnie, zasad finansowania projektów, prowadzenia dokumentacji i inwentaryzacji zabytków, systemu muzealnictwa i ochrony zabytków w Polsce, problematyki strat wojennych i powojennych.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i zarządzania nim - w przeszłości (starożytnictwo, pamiątki przeszłości) i współcześnie (dziedzictwo materialne i niematerialne, dziedzictwo naturalne).

2. Muzea:

a) geneza i rozwój muzealnictwa europejskiego, i w tym - polskiego,

b) zadania współczesnych muzeów,

c) wyzwania stojące przed współczesnymi muzeami w schemacie spędzania wolnego czasu, finansowanie muzeów).

3. Ochrona zabytków:

a) przed rokiem 1918,

b) w latach 1918-1939,

c) niszczenie i działania zmierzające do ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w latach II wojny światowej (1939-1945),

d) okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

e) okres po 1989 r.

4. ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz restytucja strat wojennych i powojennych:

a) prace dokumentacyjne i konserwatorskie w państwach byłego ZSRR, polskie instytucje emigracyjne, w czasach PRL

b) działalność restytucyjna (w tym: prace dokumentacyjne i rewindykacyjne po Traktacie Ryskim (1921), dokumentacja strat wojennych podczas II wojny światowej, restytucja dóbr kultury w czasach PRL oraz po 1989 r.).

5. Współczesny system ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i zarządzanie nim:

a) system prawny: akty prawne polskie i międzynarodowe, dokumenty UNESCO,

b) urzędy (rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), instytucje eksperckie podległe i nadzorowane przez MKiDN, stowarzyszenia,

c) system finansowania,

d) wyzwania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Majewski P., czas końca, czas początku. Architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939-1956, Warszawa 2018.

2. Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

- Muzeum sztuki. Antologia, red. Popczyk M., Kraków 2005.

3. Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis, Gniezno 2010.

4. Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, pod red. Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A., Kraków 2016.

5. Pasierb J., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 2001.

6. Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości, red. Manikowska E., Jamski P., Warszawa 2010.

7. Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Lublin 2011.

8. Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Barańska K, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

2. Clair J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009. Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.

3. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

5. Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.

6. Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym. Poradnik, Warszawa 2015.

7. Czasopismo "Cenne. Bezcenne. Utracone"

8. Rocznik "Muzealnictwo"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ZK-spec1_W04 - Ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym

ZK-spec1_U01 - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i wyciągania wniosków, a także potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie zarządzania kulturą, w stopniu podstawowym również w języku angielskim

ZK-spec1_K01 - ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania kulturą oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w sektorze kultury, a także rozumie konieczność ciąglęgo uczenia się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)