Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o teatrze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-PoWiTeat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o teatrze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W05

KU1_U04

KU1_U05

KU1_K03

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką tworzywa artystycznego teatru (muzyka, plastyka, aktorstwo, kostiumy, literatura); dawnymi i współczesnymi konwencjami teatralnymi; dzisiejszym językiem teatru z uwzględnieniem przemian historycznych. Zostaną także omówione najważniejsze doktryny teatralne, dawne i współczesne. Na wykładzie zajmiemy się architektura teatralną i przestrzenią w teatrze; zagadnieniami życia teatralnego – krytyka, konwencje, legendy – oraz omówimy społeczną funkcja teatru. W zakresie zajęć znajdą się także takie problemy jak: tekst dramatu i tekst teatralny; odbiór dzieła teatralnego – indywidualny a zbiorowy; rola i znaczenie poszczególnych elementów spektaklu; przemiany konwencji teatralnych i ich obecne znaczenie. Zostaną także omówione problemy mediatyzacji teatru współczesnego oraz źródła do historii teatru.

Najważniejsze pojęcia i zagadnienia

Cztery podstawowe znaczenia pojęcia „teatr”:

Budynek

Czynność

Instytucja

Dzieło sztuki

Cztery podstawowe odmiany teatru:

Teatr dramatyczny

Teatr muzyczny

Teatr tańca

Teatr lalkowy

Dwa podstawowe gatunki teatralne (historycznie):

Tragedia

Komedia

Teatr jako synteza sztuk

Źródła do historii teatru

Program teatralny

Recenzje teatralne

Dokumentacja przedstawienia

Cztery podstawowe kategorie z teorii teatru (historycznie):

Mimesis

Poiesis

Katharsis

Aisthesis

Współczesne modele teoretyczne:

Socjologia teatru: Interakcjonizm; Teoria gry

Semiotyka teatru

Postrukturalizm

Psychoanaliza

Fenomenologia

Teoria widowisk

Na czym polega społeczna funkcja teatru?

Dramat jako rodzaj literacki

Performans lektury tekstu dramatycznego

Tekst teatralny

Tekst post-dramatyczny (H-T. Lehman)

Dramaturgia sceniczna

Dekoracja słowna

Na czym polega praca reżysera?

Reżyseria a inscenizacja

Aktor i rola w ujęciu fenomenologicznym

Proces twórczy aktora: Stanisławski i Brecht

Co to jest antropologia teatru?

Widz w teatrze w ujęciu socjologicznym

Estetyka recepcji: co wpływa na odbiór przedstawienia?

Przestrzeń teatralna

Co to jest „miejsce teatralne”?

Podstawowe typy sceny

O czym nas informuje architektura teatru?

O czym nas informuje lokalizacja teatru?

Scenografia teatralna

Analiza spektaklu dramatycznego: etapy

Media w teatrze

Teatr w mediach

Teatr a rytuał; etnografia

Dramat społeczny

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o teatrologii jako dziedziny czerpiącej z innych nauk,

- umie analizować dzieło sztuki teatralnej wykorzystując specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz całościowe ujęcie teatrologiczne,

- zna język nowoczesnego teatru,

- orientuje się w najnowszych tendencjach scenicznych oraz ich antecedencjach,

- zna bazy danych zbierające dokumentację teatralną,

- zna konwencje sceniczne, życia teatralnego oraz ich antecedencje,

- umie wypowiadać się bazując na bibliografii oraz własnej analizie,

- umie definiować zjawiska w teatrze nowoczesnym

- potrafi ocenić interteksty teatralne,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ze znajomości problematyki poruszanej w czasie wykładów oraz bibliografii.

80 procent - egzamin

20 procent - aktywność

Bardzo dobry – zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie posługiwać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dobry - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dostateczny - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego.

Niedostateczny - nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu historii i teorii teatru, nie zna głównych zgadanień z historii i teorii teatru, nie zna głównych konwencji teatru dawnego i współczesnego, nie umie posługiwać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, nie umie wpisać tekstu teatralnego w kontekst innych tekstów kultury.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Jacek Kopciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)