Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o teatrze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-PodWiTeat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o teatrze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W08

KU1_W10

KU1_W14

KU1_W16

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U05

KU1_U8

KU1_U09

KU1_U11

KU1_K01

KU1_K08


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Student będzie znał i rozumiał współczesne zjawiska teatralne – ich genezę i przemiany. Będzie umiał dokonywać analizy dzieła teatralnego wskazującej i omawiającej poszczególne elementy języka teatru. Pozna i zrozumie współczesne sposoby komunikacji teatralnej.

Rozpoznanie antecedencji współczesnych konwencji teatralnych

Wymagania wstępne:Przed przystąpieniem do nauki przedmiotu student powinien mieć wiedzę z zakresu przemian historycznoliterackich, ze szczególnym uwzględnieniem dramaturgii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Tworzywo artystyczne teatru i współczesna konwencja teatralna (muzyka, plastyka, aktorstwo, kostiumy, literatura).Dzisiejszy język teatru z uwzględnieniem przemian historycznych. Życie teatralne – krytyka, konwencje, legendy – społeczna funkcja teatru.

Odbiór dzieła teatralnego – indywidualny a zbiorowy. Rola i znaczenie poszczególnych elementów spektaklu. Przemiany konwencji teatralnych i ich obecne znaczenie.

Metody oceny:

kolokwium ze znajomości problematyki poruszanej w czasie wykładów.

Literatura:

C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przekł. i uzup. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2002.

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.

M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2005; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; T. Kowzan, O autonomiczności sztuki widowiskowej, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, t. II, Wrocław 2003; D. Ratajczak, Teatralność i sceniczność, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003, t. I; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004. Osobny zestaw lektur do każdych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o teatrologii jako dziedziny czerpiącej z innych nauk,

- umie analizować dzieło sztuki teatralnej wykorzystując specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz całościowe ujęcie teatrologiczne,

- zna język nowoczesnego teatru,

- orientuje się w najnowszych tendencjach scenicznych oraz ich antecedencjach,

- zna bazy danych zbierające dokumentację teatralną,

- zna konwencje sceniczne, życia teatralnego oraz ich antecedencje,

- umie wypowiadać się bazując na bibliografii oraz własnej analizie,

- umie definiować zjawiska w teatrze nowoczesnym

- potrafi ocenić interteksty teatralne,

OPIS ECTS.

30 godzin - udział w zajęciach

10 godzin - przygotowanie do testu

25 godzin - lektura i analiza bibliografii

65 godzin: 30 godzin = 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ze znajomości problematyki poruszanej w czasie wykładów oraz bibliografii.

Bardzo dobry – zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie posługiwEgzamin ze znajomości problematyki poruszanej w czasie wykładów oraz bibliografii.

Bardzo dobry – zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie posługiwać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dobry - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dostateczny - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego.

Niedostateczny - nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu historii i teorii teatru, nie zna głównych zgadanień z historii i teorii teatru, nie zna głównych konwencji teatru dawnego i współczesnego, nie umie posługiwać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, nie umie wpisać tekstu teatralnego w kontekst innych tekstów kultury.

ać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dobry - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dostateczny - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego.

Niedostateczny - nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu historii i teorii teatru, nie zna głównych zgadanień z historii i teorii teatru, nie zna głównych konwencji teatru dawnego i współczesnego, nie umie posługiwać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, nie umie wpisać tekstu teatralnego w kontekst innych tekstów kultury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)