Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-PoeNoMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka nowych mediów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_U05

KU1_K01


Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając zajęcia:

- posiada podstawową wiedzę o nowych mediach

- zna elementarne terminy w zakresie badań semiotycznych


Skrócony opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Pełny opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Zwrócimy również uwagę na fakt, że „korzystać z cyfrowości nie znaczy jeszcze myśleć cyfrowo”, mamy bowiem do czynienia z dwoma paradygmatami przekazów sieciowych, które mogą być traktowane zarówno jako narzędzia, jak i medium. W pierwszym przypadku kreacja i produkcja komunikatów oparta jest na jeszcze analogowych figurach poetyki np. powtórzeniu i narracji, a narzędzia cyfrowe służą tylko do wizualnego i tematycznego wzbogacenia przekazu. Sytuacja ta dotyczy elektronicznych listów, drukowanych blogów, gier komputerowych. W drugim przypadku przekaz staje się faktycznym medium cyfrowym, np. przy udziale figury bazy danych, która służy wytwarzaniu, prezentowaniu i przechowywaniu dzieł artystycznych i użytkowych i tak dzieje się w przypadku literatury i sztuki cyfrowej, interaktywnych wizualizacji, strony WWW. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc konwersatorium:

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do KU1_W02 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami;

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do KU1_U05 - umie analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu i korzystać z semiotycznej oraz medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego.

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do KU1_K01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

Student otrzymuje ocenę:

5 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej i medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

4, 5 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej i medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, ale nie potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

4 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej i medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

3, 5 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej lub medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

3 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, nie potrafi korzystać ani z semiotycznej, ani z medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

2 – nie rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; nie zna wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami; nie potrafi analizować cyfrowych uwarunkowań przekazu, nie potrafi korzystać ani z semiotycznej, ani z medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

Ocena końcowa (zaliczenie na ocenę) na podstawie:

- obecności na zajęciach (wolno być raz nieobecnym, druga nieobecność powoduje konieczność zaliczenia wszystkich dwóch nieobecności, trzecia nieobecność stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów, uczęszczających na zajęcia Poetyka nowych mediów)

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za dwie aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- jednego testu cząstkowego, którego zaliczenie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do testu końcowego;

- testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Gołos-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie (media, zwrot medialny)

2. Zapis cyfrowy i środowisko cyfrowe

3. Hardware, software, wetwar

4. Software - GUI

5. Tekst – hipertekst

6. Medium jest przekazem

7. Konwergencja mediów

8. Środowisko cyfrowe jako narzędzie i medium. Procesy cyfrowe – mediacja, remediacja, hipermediacja, transmediacja

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- analiza uwarunkowań technicznych i medialnych, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu prezentacji i ich prezentowania;

- przedstawienie podobieństw i różnic między komunikatami analogowymi a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji.

- zwrócenie uwagi na fakt, że „korzystać z cyfrowości nie znaczy jeszcze myśleć cyfrowo”, mamy bowiem do czynienia z dwoma paradygmatami przekazów sieciowych, które mogą być traktowane zarówno jako narzędzia, jak i medium (kreacja i produkcja komunikatów oparta jest na jeszcze analogowych figurach poetyki np. powtórzeniu i narracji, a narzędzia cyfrowe służą tylko do wizualnego i tematycznego wzbogacenia przekazu).

- analiza cyfrowych procesów: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Literatura:

1. J. P. Hudzik, Medium i medialność, w tegoż: Wykłady z filozofii mediów, Warszawa 2017.

2. L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów (Reprezentacja numeryczna, Modularność, Automatyzacja, Wariacyjność, Transkodowanie), w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

3. E. Szczęsna, Poetyka w świecie domen cyfrowych, w tejże: Poetyka mediów,

Warszawa 2007.

4. E. Szczęsna, Specyfika znaku cyfrowego, w tejże: Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

5. M. Curyło, Twarde, miękkie, mokre: ważąc kulturę nowych mediów,

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5035

L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów, Operacje, w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

6. P. Celiński, Interfejsy mediów cyfrowych – dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich zdetronizowanie, w: „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”. Sectio K, Politologia, Lublin 2006, Vol. 13.

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadataid=5844&from=publication

P. Sitarski, Pokusy interfejsu, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002.

7. M. Pisarki, Semiotyka hiperłącza, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

8. M. Maryl, Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst (w) sieci 2, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

J. Dovey, Uwagi na temat hipertekstowej teorii narracji, w: Ekrany piśmienności. O przyjemności tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.

9. M. McLuhan, Środek przekazu sam jest przekazem, w tegoż: Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

10. Nowe media czynnik kształtujący czy kształtowany?, w: Nowe media, Lister i inni, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Kraków 2009.

11. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów,

Warszawa 2007 (fragmenty).

12. J. D. Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, przeł. A. Małecka i M. Tabaczyński, Kraków: Korporacja–Bydgoszcz 2014 (fragmenty).

13. M. Sandbothe, Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o

Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie

mediów, red. Andrzej Gwóźdź, Kraków 2001.

14. Z. Bauer, Bazy danych – nowy gatunek pisarstwa?, w: język@multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, Wrocław 2005.

P. Celiński, Bazy danych jako praktyki postmedialne, w tegoż: Postmedia.

Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013

15. A. Smaga, Graficzne ukształtowanie formistycznego wiersza i jego cyfrowej recepcji, w: Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. D. Wasilewska, Kraków 2017.

A. Smaga, Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w

środowisku cyfrowym – wprowadzenie, „Rocznik Komparatystyczny –

Comparative Yearbook” 2016, nr 7

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Katarzyna Gołos-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student kończąc konwersatorium:


KU1_W02 - rozumie znaczenie pokrewnych dyscyplin humanistycznych i


społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i


mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami;


KU1_U05 - zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;


KU1_K01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy porównawczej mediów, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.


ECTS - 2 punkty (30 godz.)


• udział w ćwiczeniach – 15 godz.


• przygotowanie do ćwiczeń i pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie – 10 godz.


• przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę – 5 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3 punkty (75 godz.)

• udział w ćwiczeniach – 15 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń i pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie – 40 godz.

• przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę – 60 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)