Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-SeminLic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U05

KU1_K02

KU1_K05

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył I rok studiów licencjackich, przewidziany programem studiów.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej;

• przygotowanie studentów do udziału w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej,

• opanowanie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego oraz wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie zasad cytowania i umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

oraz finalnie: przygotowanie pracy licencjackiej opartej na wszechstronnej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa z charakterystyczną dlań wielodyscyplinarnością na podstawie umiejętności nabytych w czasie studiów w poczuciu odpowiedzialności za społeczne znaczenie pracy kulturoznawcy.

Literatura:

Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się przewidują, że student:

-Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

-Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także

dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacjioraz krytycznej oceny ich źródła

-Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

-Potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

-Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii oraz posiadania umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

-Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

-Jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej zgodnie z najwyższymi standardami zawodu kulturoznawcy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę seminarium we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą od osoby prowadzącej seminarium).

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Metody poszukujące - klasyczna problemowa

Metody ćwiczeniowo-praktyczne: klasyczna ćwiczeniowa,

projekt, studium przypadku, metoda obserwacji, dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 semestr

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 15h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 15h (1 ECTS)

Konsultacje - 15h (1 ECTS)

2 semestr

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 15h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 30h (2 ECTS)

Konsultacje - 15h (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 semestr

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 15h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 15h (1 ECTS)

Konsultacje - 15h (1 ECTS)

2 semestr

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 15h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 30h (2 ECTS)

Konsultacje - 15h (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Lista publikacji będzie zależna od tematów, które znajdą się w polu zainteresowań seminarzystów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)