Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o regionaliźmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-WiedzReg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o regionaliźmie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=17997
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W06

KU1_U02

KU1_K02

Skrócony opis:

Wykład obejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie inter- i tran-sdyscyplinarnej (antropologia, etnografia, historia, językoznawstwo, politologia ).

Pełny opis:

Wykład obejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie inter- i tran-sdyscyplinarnej (antropologia, etnografia, historia, językoznawstwo, politologia ), począwszy od podstawowych kategorii pojęciowych, poprzez zakresy poznawcze dyscypliny, omówienie specyfiki regionalistycznych badań europejskich i pozaeuropejskich, mity o początkach, Europa jako region historyczny i językowy oraz euroregiony, mniejszości etniczne i mniejszości narodowe, regiony i stereotypy, grupy allochtoniczne i autochtoniczne.

Literatura:

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie, Warszawa 2005

Krzysztof Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W06

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych systemów kulturowych. Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

KU1_U02

Potrafi samodzielnie sformułować problem

badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_K02

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

ECTS: 2,5

kontakt bezpośredni i praca własna:

aktywność na platformie e-lerningowej- 15 h

przygotowanie prac pisemnych do poszczególnych zajęć- 15 h

przygotowanie do egzaminu ustnego- 10 h

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

KU1_W06

na ocenę ndst:

Student nie zna w pogłębionym stopniu religijnych, społecznych, historycznych i politycznych uwarunkowań polskiego, europejskiego i odmiennych systemów kulturowych. Nie rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

na ocenę dst:

Student zna w dostatecznym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych systemów kulturowych. Rozumie w stopniu dostatecznym znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

na ocenę db:

Student zna w dobrym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych systemów kulturowych. Rozumie w stopniu dobrym znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

na ocenę bdb:

Student zna w bardzo dobrym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych systemów kulturowych. Rozumie bardzo dobrze znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

KU1_U02

Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

na ocenę ndst:

Nie potrafi samodzielnie sformułować problemu badawczego zgodnego z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednich metod i narzędzi badawczych do jego rozwiązania.

na ocenę dst:

Potrafi w stopniu dostatecznym samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

na ocenę db:

Potrafi w stopniu dobrym samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

na ocenę bdb:

Potrafi w stopniu bardzo dobrym samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_K02

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

na ocenę ndst.:

Nie jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

na ocenę dst:

Jest gotów w stopniu dostatecznym do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

na ocenę db:

Jest gotów w stopniu dobrym do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

na ocenę bdb:

Jest gotów w stopniu bardzo dobrym do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)